NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

那竭国 (那竭國) Nàjié Guó

Nàjié Guó proper noun Kingdom of Nagarahara
Domain: History 历史 , Subdomain: Afghanistan 阿富汗 , Concept: Kingdom 王国
Notes: Sanskrit name for the historic kingdom documented in Tang Records of the Western Regions, located near present day Jalalabad, Afganistan. See book 大唐西域记校注.

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 2 4
Mahāmāyāsūtra (Queen Maya Sutra) 《摩訶摩耶經》 Scroll 2 3
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 35 3
Jing Lu Yi Xiang 《經律異相》 Scroll 44 3
Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 36 3
Jiaye Fu Fo Banniepan Jing 《迦葉赴佛般涅槃經》 Scroll 1 3
The Journey of the Eminent Monk Faxian 《高僧法顯傳》 Scroll 1 2
Caturdārakasamādhisūtra (Fangdeng Ban Niepan Jing) 《方等般泥洹經》 Scroll 1 1
Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 Scroll 30 1
Yi Chu Pusa Benqi Jing (Abhiniṣkramaṇa) 《異出菩薩本起經》 Scroll 1 1

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
夷那竭国 夷那竭國 去至鳩夷那竭國 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 2 16
尸那竭国 屍那竭國 至鳩尸那竭國 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 23 16
那竭国萨罗 那竭國薩羅 俱夷那竭國薩羅雙樹間 Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 2 3
那竭国力士 那竭國力士 佛住俱夷那竭國力士生處堅固雙樹林中 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 35 3
那竭国王 那竭國王 又見俱夷那竭國王 Jiaye Fu Fo Banniepan Jing 《迦葉赴佛般涅槃經》 Scroll 1 3
到那竭国 到那竭國 北行一由延到那竭國城 The Journey of the Eminent Monk Faxian 《高僧法顯傳》 Scroll 1 2
那竭国来 那竭國來 吾從那竭國來 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 2 2
拘那竭国 拘那竭國 憶念我昔生拘那竭國 Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 33 2

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
那竭國 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 4
那竭國 Scroll 23 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
佛住那竭國力士生處堅固樹林 Scroll 35 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 3
佛住那竭國力士堅固樹林 Scroll 44 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
那竭國梵志跋陀羅 Scroll 6 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
尊者阿那律那竭國生處 Scroll 7 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
即時那竭國 Scroll 36 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 3
梵志那竭國 Scroll 37 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
下生那竭國 Scroll 1 in Yi Chu Pusa Benqi Jing (Abhiniṣkramaṇa) 《異出菩薩本起經》 1
那竭國 Scroll 30 in Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 1
一時那竭國力士生處 Scroll 1 in Caturdārakasamādhisūtra (Fangdeng Ban Niepan Jing) 《方等般泥洹經》 1
漸次那竭國力士熙連河娑羅雙樹 Scroll 2 in Mahāmāyāsūtra (Queen Maya Sutra) 《摩訶摩耶經》 3
弟子那竭國 Scroll 1 in Jiaye Fu Fo Banniepan Jing 《迦葉赴佛般涅槃經》 3
那竭國 Scroll 1 in Asheshi Wang Shou Jue Jing 《阿闍世王授決經》 1
一時那竭國娑羅雙樹 Scroll 11 in Fo Shuo Guan Ding Jing 《佛說灌頂經》 1
第十說法那竭國 Scroll 4 in Qi Fo Ba Pusa Suo Shuo Da Tuoluoni Shen Zhou Jing 《七佛八菩薩所說大陀羅尼神呪經》 1
佛世尊那竭國 Scroll 1 in Bi Nai Ye 《鼻奈耶》 1
那竭國薩羅 Scroll 2 in Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 1
那竭國薩羅樹林 Scroll 1 in Ren Wang Hu Guo Bore Jing Shu 《仁王護國般若經疏》 1
那竭國 Scroll 1 in Ren Wang Jing Shu 《仁王經疏》 1
那竭國 Scroll 2 in Da Ban Niepan Jing Ji Jie 《大般涅槃經集解》 1
那竭國 Scroll 3 in San Guo Yi Shi 《三國遺事》 1
那竭國 Scroll 5 in Shijia Pu 《釋迦譜》 1
道整那竭國 Scroll 1 in The Journey of the Eminent Monk Faxian 《高僧法顯傳》 2
那竭國 Scroll 44 in Jing Lu Yi Xiang 《經律異相》 3