NTI Reader
NTI Reader

那竭国 (那竭國) Nàjié Guó

Nàjié Guó proper noun Kingdom of Nagarahara
Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Afghanistan 阿富汗 , Concept: Kingdom 王国
Notes: Same as 那揭羅曷國 (FGDB '那揭羅曷國')

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
夷那竭国 夷那竭國 去至鳩夷那竭國 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 2 16
尸那竭国 屍那竭國 至鳩尸那竭國 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 23 16
那竭国力士 那竭國力士 佛住俱夷那竭國力士生處堅固雙樹林中 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 35 3
那竭国王 那竭國王 又見俱夷那竭國王 Jiaye Fu Fo Banniepan Jing 《迦葉赴佛般涅槃經》 Scroll 1 3
那竭国萨罗 那竭國薩羅 俱夷那竭國薩羅雙樹間 Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 2 3
拘那竭国 拘那竭國 憶念我昔生拘那竭國 Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 33 2
到那竭国 到那竭國 北行一由延到那竭國城 The Journey of the Eminent Monk Faxian 《高僧法顯傳》 Scroll 1 2
那竭国来 那竭國來 吾從那竭國來 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 2 2