noun rabbit / hare
Domain: Literary Chinese 文言文 , Concept: Animal 兽
Notes: Commonly called 兔子 (Guoyu '兔'; Unihan '兔')

Contained in

Also contained in

兔子玉兔月兔卯兔小白兔野兔兔径兔脣兔缺动如脱兔白兔记乌兔守株待兔守株伺兔毚兔兔年兔热病兔崽子兔唇天兔座海兔兔爸不见兔子不撒鹰兔死狐悲兔死狗烹东兔西乌狡兔三窟米兔

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 3 Jātaka stories of the Bodhisattva (Pusa Benyuan Jing) 《菩薩本緣經》 — count: 34
 • Scroll 2 Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 — count: 25
 • Scroll 1 Notes on the Laṅkāvatāra Sūtra 《楞伽阿跋多羅寶經註解》 — count: 23
 • Scroll 64 Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 — count: 21
 • Scroll 15 Huayan Jing Tan Xuan Ji 《華嚴經探玄記》 — count: 20
 • Scroll 3 Zhu Dasheng Ru Lengjia Jing 《注大乘入楞伽經》 — count: 20
 • Scroll 1 Yiqie Zhi Guangming Xianren Ci Xin Yinyuan Bu Shi Rou Jing 《一切智光明仙人慈心因緣不食肉經》 — count: 16
 • Scroll 51 The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 — count: 15
 • Scroll 9 Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 — count: 15
 • Scroll 2 Laṅkāvatārasūtra (Ru Lengjia Jing) 《入楞伽經》 — count: 15

Collocations

 • 兔王 (兔王) 兔王常為諸兔宣說如是善妙之言 — Jātaka stories of the Bodhisattva (Pusa Benyuan Jing) 《菩薩本緣經》, Scroll 3 — count: 32
 • 兔身 (兔身) 可以兔身渡大海耶 — Jātaka stories of the Bodhisattva (Pusa Benyuan Jing) 《菩薩本緣經》, Scroll 1 — count: 13
 • 时兔 (時兔) 時兔答言 — Jātaka stories of the Bodhisattva (Pusa Benyuan Jing) 《菩薩本緣經》, Scroll 3 — count: 10
 • 作兔 (作兔) 菩薩往昔曾作兔王 — Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》, Scroll 2 — count: 5
 • 群兔 (群兔) 忽於一時遙聞兔王為彼群兔宣說經法 — Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》, Scroll 2 — count: 5
 • 一兔 (一兔) 有一兔王母子二獸 — Yiqie Zhi Guangming Xianren Ci Xin Yinyuan Bu Shi Rou Jing 《一切智光明仙人慈心因緣不食肉經》, Scroll 1 — count: 5
 • 犹如兔 (猶如兔) 猶如兔在罝網 — Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》, Scroll 5 — count: 5
 • 兔言 (兔言) 告諸兔言 — Jātaka stories of the Bodhisattva (Pusa Benyuan Jing) 《菩薩本緣經》, Scroll 3 — count: 5
 • 白兔 (白兔) 乃白兔言 — Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》, Scroll 2 — count: 4
 • 兔枭 (兔梟) 或有眾生持兔梟戒者 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 19 — count: 4