NTI Reader
NTI Reader

noun rabbit / hare
Domain: Literary Chinese 文言文 , Concept: Animal 兽
Notes: Commonly called 兔子 (Guoyu '兔'; Unihan '兔')

Contained in

兔子玉兔月兔卯兔般兔小白兔野兔兔径兔脣兔缺动如脱兔白兔记

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Jātaka stories of the Bodhisattva (Pusa Benyuan Jing) 《菩薩本緣經》 Scroll 3 34
Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 Scroll 2 25
Notes on the Laṅkāvatāra Sūtra 《楞伽阿跋多羅寶經註解》 Scroll 1 23
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 64 21
Huayan Jing Tan Xuan Ji 《華嚴經探玄記》 Scroll 15 20
Zhu Dasheng Ru Lengjia Jing 《注大乘入楞伽經》 Scroll 3 20
Yiqie Zhi Guangming Xianren Ci Xin Yinyuan Bu Shi Rou Jing 《一切智光明仙人慈心因緣不食肉經》 Scroll 1 16
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 51 15
Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 Scroll 9 15
Laṅkāvatārasūtra (Ru Lengjia Jing) 《入楞伽經》 Scroll 2 15

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
兔王 兔王 兔王常為諸兔宣說如是善妙之言 Jātaka stories of the Bodhisattva (Pusa Benyuan Jing) 《菩薩本緣經》 Scroll 3 32
兔身 兔身 可以兔身渡大海耶 Jātaka stories of the Bodhisattva (Pusa Benyuan Jing) 《菩薩本緣經》 Scroll 1 19
时兔 時兔 時兔答言 Jātaka stories of the Bodhisattva (Pusa Benyuan Jing) 《菩薩本緣經》 Scroll 3 10
作兔 作兔 菩薩往昔曾作兔王 Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 Scroll 2 7
一兔 一兔 有一兔王母子二獸 Yiqie Zhi Guangming Xianren Ci Xin Yinyuan Bu Shi Rou Jing 《一切智光明仙人慈心因緣不食肉經》 Scroll 1 6
群兔 群兔 忽於一時遙聞兔王為彼群兔宣說經法 Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 Scroll 2 5
兔枭 兔梟 或有眾生持兔梟戒者 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 19 5
兔言 兔言 告諸兔言 Jātaka stories of the Bodhisattva (Pusa Benyuan Jing) 《菩薩本緣經》 Scroll 3 5
犹如兔 猶如兔 猶如兔在罝網 Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 Scroll 5 5
白兔 白兔 乃白兔言 Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 Scroll 2 4