NTI Reader
NTI Reader

天宫 (天宮) Tiān Gōng

Tiān Gōng proper noun Heavenly Palace / Temple in Heaven / Open Palace
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Architecture 建筑学
Notes: Especially of the Jade Emperor. FGS standard: Open Palace (FoguangPedia)

Contained in

昊天宫忉利天宫天宫寺兜率天宫昇兜率天宫昇夜摩天宫

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 15 21
Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 4 11
Za Baozang Jing 《雜寶藏經》 Scroll 5 9
An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 2 9
Vyāsaparipṛcchā (Piyesuo Wen Jing) 《毘耶娑問經》 Scroll 2 7
Da Boreluomiduo Jing Bore Li Qu Fen Shu Zan 《大般若波羅蜜多經般若理趣分述讚》 Scroll 2 7
Guan Mile Shang Sheng Doushuaitian Jing Zan 《觀彌勒上生兜率天經贊》 Scroll 2 7
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 23 7
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 35 7
San Mile Jing Shu 《三彌勒經疏》 Scroll 1 7

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
天宫殿 天宮殿 上萬由旬有天宮殿 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 22 53
处天宫 處天宮 如釋處天宮 Śṛgālavādasūtra 《善生子經》 Scroll 1 11
乘天宫 乘天宮 乘天宮殿 Za Baozang Jing 《雜寶藏經》 Scroll 5 9
天宫广 天宮廣 有天宮廣長三萬二千里者 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 4 8
多天宫 多天宮 嚴淨覩史多天宮 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 8 6
诣天宫 詣天宮 將詣天宮 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 2 6
地天宫 地天宮 能成地天宮殿 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 33 5
变成天宫 變成天宮 變成天宮 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 21 5
犹如天宫 猶如天宮 猶如天宮而無有異 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 26 4
天宫等 天宮等 散諸異華與天宮等 Fuli Taizi Yinyuan Jing (Puṇyabalāvadāna) 《福力太子因緣經》 Scroll 3 4