NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

求觅 (求覓) qiúmì

qiúmì verb to seek / to look for
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Process 过程

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Śāriputrābhidharmaśāstra (Shelifu Apitan Lun) 《舍利弗阿毘曇論》 Scroll 18 12
Abhidharmavibhāṣāśāstra (Apitan Pi Po Sha Lun) 《阿毘曇毘婆沙論》 Scroll 48 12
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 56 6
Mūlasarvāstivādavinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye) 《根本說一切有部毘奈耶》 Scroll 34 6
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 56 6
Mūlasarvāstivādavinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye) 《根本說一切有部毘奈耶》 Scroll 5 5
Catuḥsatyaśāstra (Si Di Lun) 《四諦論》 Scroll 2 5
Weishi Ershi Lun Shu Ji 《唯識二十論述記》 Scroll 2 5
Fo Shuo Li Shi Apitan Lun 《佛說立世阿毘曇論》 Scroll 8 4

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
方便求觅 方便求覓 我當為仁方便求覓 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 25 4
行求觅 行求覓 詣於林中遍行求覓 Da Zhuangyan Lun Jing (Kalpanāmaṇḍitikā) 《大莊嚴論經》 Scroll 12 4
求觅太子 求覓太子 欲使求覓太子者 Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 Scroll 4 3
求觅善知识 求覓善知識 求覓善知識終不退轉 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 65 3
求觅弥 求覓彌 求覓彌伽 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 63 3
求觅饮食 求覓飲食 求覓飲食 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 5 2
求觅水草 求覓水草 自在隨意求覓水草 Jātaka stories of the Bodhisattva (Pusa Benyuan Jing) 《菩薩本緣經》 Scroll 3 2
等求觅 等求覓 諸眷屬等求覓於水 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 8 2
求觅妙 求覓妙 周遍求覓妙住比丘 Gaṇḍavyūhasūtra 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 5 2
求觅资粮 求覓資糧 種種方便求覓資糧 The Sūtra on the Mahāyāna Practice of the Six Perfections 《大乘理趣六波羅蜜多經》 Scroll 2 2

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
求覓 Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
求覓 Scroll 1 in Qishi Jing 《起世經》 1
求覓 Scroll 14 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
周匝求覓善男子何處 Scroll 47 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
次第求覓 Scroll 5 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
求覓生人 Scroll 31 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
求覓 Scroll 48 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
求覓沙門 Scroll 50 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 2
求覓供養諸天 Scroll 1 in Jātaka stories of the Bodhisattva (Pusa Benyuan Jing) 《菩薩本緣經》 1
自在隨意求覓水草 Scroll 3 in Jātaka stories of the Bodhisattva (Pusa Benyuan Jing) 《菩薩本緣經》 2
求覓 Scroll 1 in Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 1
六十八百聚落求覓藥草 Scroll 3 in Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 1
使求覓太子 Scroll 4 in Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 2
貪心求覓四方 Scroll 4 in Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 1
求覓王子 Scroll 1 in Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 1
求覓太子 Scroll 1 in Pusa Toushen Yi E Hu Qi Ta Yinyuan Jing 《菩薩投身飴餓虎起塔因緣經》 1
隨意求覓水草 Scroll 1 in Yiqie Zhi Guangming Xianren Ci Xin Yinyuan Bu Shi Rou Jing 《一切智光明仙人慈心因緣不食肉經》 1
群臣處處求覓 Scroll 4 in Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 2
處處求覓不見菩薩 Scroll 6 in Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 2
求覓出家因緣 Scroll 2 in Guoqu Xianzai Yinguo Jing (Sūtra on Past and Present Causes and Effects) 《過去現在因果經》 1
求覓耶舍 Scroll 4 in Guoqu Xianzai Yinguo Jing (Sūtra on Past and Present Causes and Effects) 《過去現在因果經》 1
婇女求覓童子 Scroll 2 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 1
求覓飲食 Scroll 5 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 2
眷屬求覓 Scroll 8 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 1
無量求覓欲取 Scroll 14 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 2