NTI Reader
NTI Reader

求觅 (求覓) qiúmì

qiúmì verb to seek / to look for
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Process 过程

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Śāriputrābhidharmaśāstra (Shelifu Apitan Lun) 《舍利弗阿毘曇論》 Scroll 18 12
Abhidharmavibhāṣāśāstra (Apitan Pi Po Sha Lun) 《阿毘曇毘婆沙論》 Scroll 48 12
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 56 6
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 56 6
Mūlasarvāstivādavinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye) 《根本說一切有部毘奈耶》 Scroll 34 6
Weishi Ershi Lun Shu Ji 《唯識二十論述記》 Scroll 2 5
Mūlasarvāstivādavinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye) 《根本說一切有部毘奈耶》 Scroll 5 5
Catuḥsatyaśāstra (Si Di Lun) 《四諦論》 Scroll 2 5
Mūlasarvāstivādavinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye) 《根本說一切有部毘奈耶》 Scroll 8 4
Huang Bo Shan Duan Ji Chan Shi Chuan Xin Fa Yao 《黃檗山斷際禪師傳心法要》 Scroll 1 4

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
行求觅 行求覓 詣於林中遍行求覓 Da Zhuangyan Lun Jing (Kalpanāmaṇḍitikā) 《大莊嚴論經》 Scroll 12 4
方便求觅 方便求覓 我當為仁方便求覓 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 25 4
求觅弥 求覓彌 求覓彌伽 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 63 3
求觅善知识 求覓善知識 求覓善知識終不退轉 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 65 3
求觅太子 求覓太子 欲使求覓太子者 Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 Scroll 4 3
等求觅 等求覓 諸眷屬等求覓於水 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 8 2
求觅妙 求覓妙 周遍求覓妙住比丘 Gaṇḍavyūhasūtra 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 5 2
求觅食 求覓食 又如人飢故求覓食 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 21 2
求觅资粮 求覓資糧 種種方便求覓資糧 The Sūtra on the Mahāyāna Practice of the Six Perfections 《大乘理趣六波羅蜜多經》 Scroll 2 2
求觅水草 求覓水草 自在隨意求覓水草 Jātaka stories of the Bodhisattva (Pusa Benyuan Jing) 《菩薩本緣經》 Scroll 3 2