NTI Reader
NTI Reader

求觅 (求覓) qiúmì

qiúmì verb to seek / to look for
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Process 过程

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Abhidharmavibhāṣāśāstra (Apitan Pi Po Sha Lun) 《阿毘曇毘婆沙論》 Scroll 48 12
Śāriputrābhidharmaśāstra (Shelifu Apitan Lun) 《舍利弗阿毘曇論》 Scroll 18 12
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 56 6
Mūlasarvāstivādavinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye) 《根本說一切有部毘奈耶》 Scroll 34 6
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 56 6
Catuḥsatyaśāstra (Si Di Lun) 《四諦論》 Scroll 2 5
Mūlasarvāstivādavinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye) 《根本說一切有部毘奈耶》 Scroll 5 5
Weishi Ershi Lun Shu Ji 《唯識二十論述記》 Scroll 2 5
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 64 4
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 59 4

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
方便求觅 方便求覓 我當為仁方便求覓 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 25 4
行求觅 行求覓 詣於林中遍行求覓 Da Zhuangyan Lun Jing (Kalpanāmaṇḍitikā) 《大莊嚴論經》 Scroll 12 4
求觅弥伽 求覓彌伽 求覓彌伽 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 63 3
求觅太子 求覓太子 欲使求覓太子者 Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 Scroll 4 3
求觅善知识 求覓善知識 求覓善知識終不退轉 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 65 3
四方求觅 四方求覓 四方求覓 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 45 2
所在求觅 所在求覓 所在求覓而不知處 Hundred Parables Sutra (Saṅghasena) 《百喻經》 Scroll 4 2
求觅妙 求覓妙 周遍求覓妙住比丘 Gaṇḍavyūhasūtra 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 5 2
求觅沙门 求覓沙門 求覓沙門 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 50 2
求觅饮食 求覓飲食 求覓飲食 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 5 2