NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

那伽 nàjiā

nàjiā noun naga
Domain: Religion 宗教 , Subdomain: Hindu 印度教
Notes: Sanskrit and Pāli: nāga, a deity in the form of a large snake

Contained in

拘尸那伽罗那伽阏剌树那那伽阿周陀那迦那伽牟尼那伽犀那

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Mahāmeghasūtra (Da Yun Jing Qing Yu Pin Di Liu Shi Si) 《大雲經請雨品第六十四》 Scroll 1 45
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 21 18
Xian Yu Jing (Damamūka) 《賢愚經》 Scroll 9 16
Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 35 12
Zuochan Sanmei Jing 《坐禪三昧經》 Scroll 2 12
Translating Sanskrit (Fan Fanyu) 《翻梵語》 Scroll 2 11
Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 Scroll 1 9
Translating Sanskrit (Fan Fanyu) 《翻梵語》 Scroll 6 8
Mahāmeghasūtra (Dafang Guangdeng Da Yun Jing Qing Yu Pin Di Liu Shi Si) 《大方等大雲經請雨品第六十四》 Scroll 1 7
Za Baozang Jing 《雜寶藏經》 Scroll 9 7

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
尊者那伽 尊者那伽 尊者那伽達多 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 21 27
那伽达多 那伽達多 往詣那伽達多比丘房 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 21 18
摩诃那伽 摩訶那伽 如摩訶那伽 Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 Scroll 1 18
良那伽 良那伽 字迦良那伽梨 Xian Yu Jing (Damamūka) 《賢愚經》 Scroll 9 16
那伽梨 那伽梨 字迦良那伽梨 Xian Yu Jing (Damamūka) 《賢愚經》 Scroll 9 16
那伽婆罗 那伽婆羅 昔與尊者那伽婆羅少小舊欵 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 35 13
那伽迷 那伽迷 伽迷果向阿那伽迷 Zuochan Sanmei Jing 《坐禪三昧經》 Scroll 2 11
那伽波罗 那伽波羅 尊者那伽波羅為親侍者 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 49 9
那伽罗 那伽羅 那伽羅闍 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 12 8
那伽山 那伽山 佛住王舍城那伽山側 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 45 7

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
那伽乞食 Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
那伽 Scroll 12 in Dīrghāgama 《長阿含經》 6
那伽 Scroll 10 in Qishi Jing 《起世經》 2
其間那伽 Scroll 1 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
那伽 Scroll 10 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
那伽達多比丘 Scroll 21 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 18
佛住王舍城那伽 Scroll 45 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 5
尊者那伽波羅侍者 Scroll 49 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 6
那伽緊那羅 Scroll 1 in Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 1
所謂那伽波羅比丘 Scroll 3 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
尊者那伽波羅鹿野城中 Scroll 35 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 12
摩訶那伽 Scroll 1 in Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 1
譬如調摩訶那伽 Scroll 1 in Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 5
那伽 Scroll 1 in Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 9
那伽 Scroll 4 in Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 3
那伽 Scroll 11 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 1
那伽婆羅 Scroll 12 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 4
那伽 Scroll 36 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 6
那伽 Scroll 11 in Da Zhuangyan Lun Jing (Kalpanāmaṇḍitikā) 《大莊嚴論經》 1
那伽 Scroll 9 in Xian Yu Jing (Damamūka) 《賢愚經》 16
難陀那伽 Scroll 9 in Za Baozang Jing 《雜寶藏經》 7
大般若經第八那伽 Scroll 576 in The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 2
調柔軟摩訶那伽 Scroll 1 in The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 2
摩訶那伽金剛力士 Scroll 3 in Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 1
譬如摩訶那伽大力勇士 Scroll 59 in Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 2