NTI Reader
NTI Reader

绀 (紺) gàn

gàn noun dark blue / reddish color
Domain: Literary Chinese 文言文 , Subdomain: Color 颜色
Notes: (Kroll '紺'; Unihan '紺')

Contained in

绀青绀园发绀

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Mūlasarvāstivādavinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye) 《根本說一切有部毘奈耶》 Scroll 47 19
Mūlasarvāstivādavinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye) 《根本說一切有部毘奈耶》 Scroll 48 18
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 26 12
Fa Hua Mantuluo Weiyi Xingse Fa Jing 《法華曼荼羅威儀形色法經》 Scroll 1 11
Shuo Wugou Cheng Jing Shu 《說無垢稱經疏》 Scroll 2 8
Guan Mile Shang Sheng Doushuaitian Jing Zan 《觀彌勒上生兜率天經贊》 Scroll 2 7
Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 1 6
Xiuxing Ben Qi Jing 《修行本起經》 Scroll 1 6
Fo Ben Xing Jing 《佛本行經》 Scroll 1 6
Mūlasarvāstivādavinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye) 《根本說一切有部毘奈耶》 Scroll 46 5

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
绀色 紺色 紺色仰靡 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 47
绀琉璃 紺琉璃 紺琉璃色 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 46
绀马 紺馬 紺馬寶 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 37
绀瑠璃 紺瑠璃 紫紺瑠璃而共合成 Xin Sui Jing (Pravāraṇasūtra) 《新歲經》 Scroll 1 28
青绀 青紺 皆青紺色 Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 Scroll 1 13
绀发 紺髮 地中踊出紺髮相現 Zhuanji Bai Yuan Jing (Avadānaśataka) 《撰集百緣經》 Scroll 8 7
三绀 三紺 三紺馬寶 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 7
目绀 目紺 染目紺色 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 13 7
发绀 髮紺 目髮紺色 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 48 6
紫绀 紫紺 紫紺瑠璃而共合成 Xin Sui Jing (Pravāraṇasūtra) 《新歲經》 Scroll 1 6