NTI Reader
NTI Reader

使役 shǐyì

shǐyì noun causative
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Grammar 语法
Notes: Expresses that a subject causes something or somebody to perform an action or cause a change in state

Contained in

使役态

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 58 5
Amoghapāśakalparājasūtra (Bu Kong Juan Suo Shenbian Zhenyan Jing) 《不空羂索神變真言經》 Scroll 25 4
Ren Wang Jing Shu 《仁王經疏》 Scroll 3 4
Da Fo Ding Guang Ju Tuoluoni Jing 《大佛頂廣聚陀羅尼經》 Scroll 4 3
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 31 2
Adbhutadharmparyāya (Fo Shuo Wei Ceng You Yinyuan Jing) 《佛說未曾有因緣經》 Scroll 2 2
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 6 2
Mūlasarvāstivādavinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye) 《根本說一切有部毘奈耶》 Scroll 5 1
Zui Sheng Wen Pusa Shi Zhu Chu Gou Duan Jie Jing 《最勝問菩薩十住除垢斷結經》 Scroll 6 1
Budong Shizhe Tuoluoni Mimi Fa 《不動使者陀羅尼祕密法》 Scroll 1 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
能使役 能使役 一者隨能使役 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 4
隐使役 隱使役 匿公稞輸藏隱使役 Fo Shuo Fo Ming Jing 《佛說佛名經》 Scroll 30 4
诫使役 誡使役 五誡使役 Ren Wang Hu Guo Bore Jing Shu 《仁王護國般若經疏》 Scroll 5 3
使役多 使役多 使役多年今乃 Mūlasarvāstivādavinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye) 《根本說一切有部毘奈耶》 Scroll 25 2
驰使役 馳使役 復將千萬俱致婇女擬諸童子驅馳使役 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 81 2
王使役 王使役 免離王使役 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 78 2
欲使役 欲使役 又法若欲使役一切鬼神 Moxishouluo Dazizaitian Wang Shentong Huasheng Ji Yi Tiannu Niansong Fa 《摩醯首羅大自在天王神通化生伎藝天女念誦法》 Scroll 1 2
使役令 使役令 無使役令住本坊 Mūlasarvāstivādavinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye) 《根本說一切有部毘奈耶》 Scroll 5 2
苦使役 苦使役 無苦使役 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 31 2
任使役 任使役 至命未盡常任使役 Amoghapāśakalparājasūtra (Bu Kong Juan Suo Shenbian Zhenyan Jing) 《不空羂索神變真言經》 Scroll 25 2