NTI Reader
NTI Reader

饱足 (飽足) bǎozú

bǎozú verb to be full (after eating)
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Food and Drink 饮食

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Nāgaśrīpāripṛcchāsūtra 《佛說濡首菩薩無上清淨分衛經》 Scroll 2 10
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 14 6
Vinayavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Po Seng Shi) 《根本說一切有部毘奈耶破僧事》 Scroll 13 5
Wu Men Chan Jing Yao Yongfa 《五門禪經要用法》 Scroll 1 4
Bodhisattvagocaropāyaviṣayavikurvāṇanirdeśa (Dasazhenigan Zi Suo Shuo Jing) 《大薩遮尼乾子所說經》 Scroll 5 3
The Sutra of Unmeasured Principles (Wu Liang Yi Jing) 《無量義經》 Scroll 1 3
Mūlasarvāstivādavinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye) 《根本說一切有部毘奈耶》 Scroll 42 3
Mūlasarvāstivādavinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye) 《根本說一切有部毘奈耶》 Scroll 36 3
Zhuanji Bai Yuan Jing (Avadānaśataka) 《撰集百緣經》 Scroll 5 2
Guancha Zhu Fa Xing Jing 《觀察諸法行經》 Scroll 4 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
令饱足 令飽足 悉令飽足 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 9 21
自然饱足 自然飽足 聞香自然飽足 The Sutra of Unmeasured Principles (Wu Liang Yi Jing) 《無量義經》 Scroll 1 9
饱足食 飽足食 受十六倍乳糜飽足食已 Mūlasarvāstivādavinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye) 《根本說一切有部毘奈耶》 Scroll 17 9
食饱足 食飽足 寧可以食飽足中現像耶 Nāgaśrīpāripṛcchāsūtra 《佛說濡首菩薩無上清淨分衛經》 Scroll 2 5
饮食饱足 飲食飽足 如人夢中飲食飽足 Abhidharmavibhāṣāśāstra (Apitan Pi Po Sha Lun) 《阿毘曇毘婆沙論》 Scroll 20 3
等饱足 等飽足 爾所佛及諸比丘僧皆等飽足 Guoqu Shi Fo Fen Wei Jing 《過去世佛分衛經》 Scroll 1 3
无有饱足 無有飽足 由此無有飽足故名渴 Catuḥsatyaśāstra (Si Di Lun) 《四諦論》 Scroll 2 2
食噉饱足 食噉飽足 遂便食噉飽足便去 Vinayavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Po Seng Shi) 《根本說一切有部毘奈耶破僧事》 Scroll 15 2
人饱足 人飽足 於是五人飽足有餘 Adbhutadharmparyāya (Fo Shuo Wei Ceng You Yinyuan Jing) 《佛說未曾有因緣經》 Scroll 2 2
能饱足 能飽足 為能飽足幻士所化不 Nāgaśrīpāripṛcchāsūtra 《佛說濡首菩薩無上清淨分衛經》 Scroll 2 2