NTI Reader
NTI Reader

幡盖 (幡蓋) fān gài

fān gài noun a scroll style canopy
Domain: Literary Chinese 文言文

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Mahāmeghasūtra (Da Fangdeng Wuxiang Jing) 《大方等無想經》 Scroll 3 31
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 104 20
Mahāparinirvāṇasūtra (Da Ban Niepan Jing Hou Fen) 《大般涅槃經後分》 Scroll 2 15
The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 10 14
Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 59 13
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 10 11
The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 27 10
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 127 10
Saṅghāṭīsūtradharmaparyāya (Sanghata Sutra) 《僧伽吒經》 Scroll 2 9
Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 98 9

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
缯幡盖 繒幡蓋 懸繒幡蓋 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 2 65
宝幢幡盖 寶幢幡蓋 執持拘胝百千那由他寶幢幡蓋 Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 3 39
幡盖伎乐 幡蓋伎樂 華香乃至幡蓋伎樂 The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 11 14
幡盖及 幡蓋及 懸諸幡蓋及諸寶鈴 Zhuanji Bai Yuan Jing (Avadānaśataka) 《撰集百緣經》 Scroll 2 13
幡盖供养 幡蓋供養 幡蓋供養 Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 Scroll 7 12
持幡盖 持幡蓋 擎持幡蓋 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 9
缯彩幡盖 繒綵幡蓋 莊嚴香瓶華香伎樂繒綵幡蓋 Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 Scroll 4 8
华香幡盖 華香幡蓋 華香幡蓋寶衣燈燭種種供養 The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 27 8
七宝幡盖 七寶幡蓋 執七寶幡蓋 The Lotus Sutra (Miaofa Lianhua Jing) 《妙法蓮華經》 Scroll 5 7
璎珞幡盖 瓔珞幡蓋 不以華香瓔珞幡蓋伎樂禮拜供養餘天 The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 16 7