NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

后夜 (後夜) hòu yè

hòu yè noun early hours of the morning
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Time 时间
Notes: 02:00-06:00; a four hour period in the traditional Chinese time of day.

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 42 28
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 48 26
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 49 25
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 36 24
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 22 22
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 14 16
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 4 12
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 39 7
Ākāśagarbhasūtra (Xukong Zang Pusa Shen Zhou Jing) 《虛空孕菩薩經》 Scroll 2 7
Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 24 6

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
后夜时 後夜時 於後夜時 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 11 133
初夜后夜 初夜後夜 有比丘初夜後夜捐除睡眠 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 7 46
初中后夜 初中後夜 初中後夜 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 1 19
后夜分 後夜分 後夜分盡 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 2 12
上夜后夜 上夜後夜 十二為上夜後夜不墮行 Pu Fa Yi Jing (Arthavighuṣṭasūtra) 《普法義經》 Scroll 1 10
后夜精勤 後夜精勤 後夜精勤修習 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 11 10
中夜后夜 中夜後夜 初夜中夜後夜 Sutra on the Wise and Foolish (Damamūka) 《賢愚經》 Scroll 10 7
后夜中 後夜中 後夜中得成大法王 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 31 7
昨后夜 昨後夜 於昨後夜 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 48 5
后夜起 後夜起 後夜起雲 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 1 5

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
后夜 Scroll 6 in Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 1
世尊後夜 Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
後夜睡眠 Scroll 7 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
初夜後夜 Scroll 13 in Dīrghāgama 《長阿含經》 4
後夜 Scroll 18 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
後夜 Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
今日後夜入般涅槃 Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
初夜後夜行道 Scroll 1 in Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 2
後夜 Scroll 1 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
一直後夜 Scroll 6 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
後夜時速 Scroll 8 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
世尊後夜默然 Scroll 9 in Madhyamāgama 《中阿含經》 3
世尊後夜默然 Scroll 29 in Madhyamāgama 《中阿含經》 4
爾時後夜第三明達 Scroll 40 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
後夜經行 Scroll 1 in Analu Ba Nian Jing (Anurudda Sutta) 《阿那律八念經》 1
十八初夜後夜不覺修行 Scroll 1 in Guangyi Famen Jing (Arthavighuṣṭasūtra) 《廣義法門經》 2
十二上夜後夜 Scroll 1 in Pu Fa Yi Jing (Arthavighuṣṭasūtra) 《普法義經》 4
後夜 Scroll 10 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 2
後夜精勤修習 Scroll 11 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 5
尊者舍利弗後夜尊者目揵連 Scroll 18 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 2
後夜 Scroll 22 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 22
後夜睡眠 Scroll 29 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
後夜精勤修道 Scroll 1 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 5
後夜早起 Scroll 5 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
初夜後夜 Scroll 6 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 3
初夜後夜二時 Scroll 9 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1