NTI Reader
NTI Reader

后夜 (後夜) hòu yè

hòu yè noun early hours of the morning
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Time 时间
Notes: 02:00-06:00; a four hour period in the traditional Chinese time of day.

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 42 28
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 48 26
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 49 25
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 36 24
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 22 22
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 14 16
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 4 12
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 39 7
Ākāśagarbhasūtra (Xukong Zang Pusa Shen Zhou Jing) 《虛空孕菩薩經》 Scroll 2 7
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 47 6

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
后夜时 後夜時 於後夜時 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 11 131
初夜后夜 初夜後夜 有比丘初夜後夜捐除睡眠 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 7 45
初中后夜 初中後夜 初中後夜 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 1 19
后夜分 後夜分 後夜分盡 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 2 12
后夜精勤 後夜精勤 後夜精勤修習 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 11 10
上夜后夜 上夜後夜 十二為上夜後夜不墮行 Pu Fa Yi Jing (Arthavighuṣṭasūtra) 《普法義經》 Scroll 1 8
中夜后夜 中夜後夜 初夜中夜後夜 Sutra on the Wise and Foolish (Damamūka) 《賢愚經》 Scroll 10 7
后夜中 後夜中 後夜中得成大法王 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 31 6
昨后夜 昨後夜 於昨後夜 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 48 5
后夜起 後夜起 後夜起雲 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 1 5