NTI Reader
NTI Reader

除去 chúqù

  1. chúqù verb to eliminate / to remove
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Process 过程
  2. chúqù preposition except for / apart from
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Function Words 虚词

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Abhidharmavibhāṣāśāstra (Apitan Pi Po Sha Lun) 《阿毘曇毘婆沙論》 Scroll 2 15
Sengjia Luocha Suo Ji Jing 《僧伽羅剎所集經》 Scroll 1 13
Abhidharmavibhāṣāśāstra (Apitan Pi Po Sha Lun) 《阿毘曇毘婆沙論》 Scroll 54 12
Sengjia Luocha Suo Ji Jing 《僧伽羅剎所集經》 Scroll 2 12
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 40 10
Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 5 10
Zun Po Xu Mi Pusa Suo Ji Lun 《尊婆須蜜菩薩所集論》 Scroll 10 8
Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 47 8
Shijia Pu 《釋迦譜》 Scroll 1 8
Guhyasamayagarbharāja (Fo Shuo Mimi Sanmei Da Jiao Wang Jing) 《佛說祕密三昧大教王經》 Scroll 3 7

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
除去五 除去五 除去五飾 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 38 14
除去睡眠 除去睡眠 除去睡眠 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 13 9
除去愁忧 除去愁憂 除去愁憂 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 5 8
除去乱 除去亂 除去亂念 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 5 8
除去钵 除去缽 除去鉢器 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 25 7
能除去 能除去 爾乃能除去 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 16 7
除去恶 除去惡 除去惡法 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 16 6
除去恶念 除去惡念 除去惡念 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 5 6
除去尘垢 除去塵垢 如彼生金除去塵垢 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 47 5
除去荆棘 除去荊棘 自然除去荊棘砂礫 Geigu Zhangzhe Nu De Du Jing (Sumāgadhavadānasūtra) 《佛說給孤長者女得度因緣經》 Scroll 3 5