NTI Reader
NTI Reader

食噉 shídàn

shídàn verb to eat
Domain: Literary Chinese 文言文

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 8 9
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 92 8
Fo Shuo Li Shi Apitan Lun 《佛說立世阿毘曇論》 Scroll 8 8
Saṅgharakṣitāvadāna (Fo Shuo Yinyuan Senghu Jing) 《佛說因緣僧護經》 Scroll 1 7
Jietuo Dao Lun 《解脫道論》 Scroll 6 7
Daśacakrakṣitigarbha (Dafangguang Shi Lun Jing) 《大方廣十輪經》 Scroll 4 6
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 42 6
Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 44 5
Bi Nai Ye 《鼻奈耶》 Scroll 2 5
Mūlasarvāstivādabhikṣuṇīvinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Bi Chu Ni Pi Nai Ye) 《根本說一切有部苾芻尼毘奈耶》 Scroll 11 5

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
食噉含 食噉含 以極美淨妙種種豐饒食噉含消 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 6 28
丰饶食噉 豐饒食噉 以極美淨妙種種豐饒食噉含消 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 6 16
来食噉 來食噉 鷲競來食噉 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 12 7
食噉人肉 食噉人肉 食噉人肉 Sutra on the Wise and Foolish (Damamūka) 《賢愚經》 Scroll 4 5
牛食噉 牛食噉 是牛食噉水草因緣 Mahāparinirvāṇasūtra (Mahaparinirvana Sutra) 《大般涅槃經》 Scroll 8 4
掣食噉 掣食噉 掣食噉 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 53 4
欲食噉 欲食噉 規欲食噉 Zhuanji Bai Yuan Jing (Avadānaśataka) 《撰集百緣經》 Scroll 10 3
迭相食噉 迭相食噉 迭相食噉 Bodhisattvagocaropāyaviṣayavikurvāṇanirdeśa (Dasazhenigan Zi Suo Shuo Jing) 《大薩遮尼乾子所說經》 Scroll 4 3
令食噉 令食噉 散擲十方恣令食噉 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 380 3
不能食噉 不能食噉 彼人不能食噉 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 9 3