NTI Reader
NTI Reader

大姓 dàxìng

  1. dàxìng noun an aristocratic family or clan / a large and influential family
    Domain: Literary Chinese 文言文
  2. dàxìng noun a family name / a common family name
    Domain: Literary Chinese 文言文

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 46 21
Śāriputrābhidharmaśāstra (Shelifu Apitan Lun) 《舍利弗阿毘曇論》 Scroll 11 20
The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 10 8
Older Sutra of Parables 《舊雜譬喻經》 Scroll 1 8
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 53 7
Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 36 7
The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 2 6
The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 9 6
Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 60 6
The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 24 6

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
刹利大姓 剎利大姓 勝剎利大姓 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 19 101
婆罗门大姓 婆羅門大姓 剎帝利婆羅門大姓種族 Fenbie Shan E Bao Ying Jing (Śukasūtra)《分別善惡報應經》 Scroll 2 76
大姓家 大姓家 或時有比丘非大姓家 Shi Fa Fei Fa Jing (Sappurisasutta) 《是法非法經》 Scroll 1 44
长者大姓 長者大姓 勝長者大姓 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 19 20
大姓婆罗门 大姓婆羅門 聚落主大姓婆羅門聞沙門釋種子 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 2 16
大姓出家 大姓出家 大姓出家 Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 33 8
生大姓 生大姓 及生大姓家 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 4 6
大姓长者 大姓長者 常生國王大姓長者家 Jātaka Stories of the Bodhisattva (Pusa Ben Xing Jing) 《菩薩本行經》 Scroll 1 6
大姓刹利 大姓剎利 真是大姓剎利童子 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 53 5
大姓居士 大姓居士 復有如是大姓居士 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 53 5