NTI Reader
NTI Reader

四十 sì shí

sì shí number forty
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量
Notes: (CC-CEDICT '四十')

Contained in

四十二章经佛说四十二章经四十八单大方广佛华严经入法界品四十二字观门胜军不动明王四十八使者秘密成就仪轨注四十二章经四十八大愿四十五四十九四十八四十二四十三四十一四十四四十六四十七佛光山开山四十周年纪念四十坡

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Qian Guang Yan Guanzizai Pusa Mimi Fa Jing 《千光眼觀自在菩薩祕密法經》 Scroll 1 62
Bhadrakalpikasūtra (Xian Jie Jing) 《賢劫經》 Scroll 7 30
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 20 24
Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 60 22
Dafang Guang Fo Huayan Jing Sou Xuan Fen Qi Tong Zhi Fang Gui 《大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方軌》 Scroll 4 20
Huayan Jing Tan Xuan Ji 《華嚴經探玄記》 Scroll 17 19
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 20 18
Mūlasarvāstivādavinayayasangraha (Genben Sapoduo Bu Lu She) 《根本薩婆多部律攝》 Scroll 7 17
Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 13 16
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 1 16

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
四十里 四十裡 四十里 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 56
四十亿 四十億 四十億金還復贖取 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 25 18
六百四十 六百四十 壽命延長至六百四十 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 16
广四十 廣四十 又須彌山王中級階道廣四十由旬 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 11
四十由旬 四十由旬 風深六千四十由旬 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 10
四十万里 四十萬里 廣長各四十萬里 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 1 9
高四十 高四十 樹高四十里 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 2 7
四十天子 四十天子 有四十天子來詣尊者大目犍連所 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 19 7
说四十 說四十 是為說四十大法品轉於梵輪 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 49 6
四十时 四十時 四十時人復作是念 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 6