adjective inclined / leaning / slanting / tilted
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: Synonymous with 倾斜 in this sense

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 4 Lushan Ji 《廬山記》 — count: 3
 • Scroll 2 Beishan Record 《北山錄》 — count: 3
 • Scroll 1 Outline of the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽師地論略纂》 — count: 3
 • Scroll 5 Zhe Yi Lun 《折疑論》 — count: 3
 • Scroll 2 Wan Song Laoren Ping Chang Tian Tong Jue Heshang Song Gu Congrong An Lu 《萬松老人評唱天童覺和尚頌古從容庵錄》 — count: 2
 • Scroll 6 Zi Men Jing Xun 《緇門警訓》 — count: 2
 • Scroll 1 Guan Xukong Pusa Jing 《觀虛空藏菩薩經》 — count: 2
 • Scroll 10 Mūlasarvāstivāda-ekaśatakarman (Genben Shuo Yiqie You Bu Bai Yi Jiemo) 《根本說一切有部百一羯磨》 — count: 2
 • Scroll 2 Nan Yue Zong Sheng Ji 《南嶽總勝集》 — count: 2
 • Scroll 10 Shouhu Guo Jie Zhu Tuoluoni Jing 《守護國界主陀羅尼經》 — count: 2

Collocations

 • 欹侧 (欹側) 艶冶欹側彌覆其 — Yaoshi Liuli Guang Wang Qi Fo Benyuan Gongde Jing Niansong Yi Gui 《藥師琉璃光王七佛本願功德經念誦儀軌》, Scroll 1 — count: 10
 • 欹倾 (欹傾) 秤頭蠅坐便欹傾 — Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》, Scroll 2 — count: 5
 • 特欹 (特欹) 耆宿苾芻應作特欹拏 — Mūlasarvāstivādavinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye) 《根本說一切有部毘奈耶》, Scroll 27 — count: 4
 • 欹拏 (欹拏) 耆宿苾芻應作特欹拏 — Mūlasarvāstivādavinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye) 《根本說一切有部毘奈耶》, Scroll 27 — count: 4
 • 欹斜 (欹斜) 師寺舍有穿漏欹斜 — Guo Qing Bai Lu 《國清百錄》, Scroll 3 — count: 4
 • 欹枕 (欹枕) 師曰欹枕覷獼猴 — Records of the Transmission of the Lamp 《景德傳燈錄》, Scroll 17 — count: 3
 • 便欹 (便欹) 秤頭蠅坐便欹傾 — Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》, Scroll 2 — count: 3
 • 欹器 (欹器) 欹器焉 — Beishan Record 《北山錄》, Scroll 2 — count: 3
 • 脚欹 (腳欹) 時先以綺帶或僧脚欹留安坐處然 — Mūlasarvāstivādanidānamātṛkā (Genben Shuo Yiqie You Bu Nituona Mu De Jia) 《根本說一切有部尼陀那目得迦》, Scroll 9 — count: 3
 • 倾欹 (傾欹) 暑未嘗有傾欹懈倦之色 — Fo Zu Lidai Tong Zai 《佛祖歷代通載》, Scroll 14 — count: 2