NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

四百 sì bǎi

sì bǎi number four hundred
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 10 51
Śuraṅgamasūtra (Da Fo Ding Rulai Mi Yin Xiu Zheng Liaoyi Zhu Pusa Wan Xing Shou Leng Yan Jing) 《大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經》 Scroll 7 45
Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 Scroll 18 37
Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 Scroll 19 29
Shijia Fangzhi 《釋迦方志》 Scroll 1 23
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 20 20
Lidai San Bao Ji 《歷代三寶紀》 Scroll 15 19
Bhadrakalpikasūtra (Xian Jie Jing) 《賢劫經》 Scroll 7 17
Zhi Guan Fu Xing Chuan Hong Jue 《止觀輔行傳弘決》 Scroll 7 16
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 11 15

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
四百四 四百四 四百四病一時俱臻 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 40 27
四百八十 四百八十 長四百八十里 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 23
四百亿 四百億 盡三萬四千四百億二十二萬四千斛乃得出 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 2 21
四百由旬 四百由旬 海水兩披四百由旬 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 19 19
等四百 等四百 有如是等四百億十千名 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 2 11
二千四百 二千四百 盡二千四百八十斛芥子 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 2 9
四百里 四百裡 門高二千四百里 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 3 8
千四百 千四百 門高二千四百里 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 3 8
四百万亿 四百萬億 得值四百萬億諸佛世尊 The Lotus Sutra (Miaofa Lianhua Jing) 《妙法蓮華經》 Scroll 3 7
开四百 開四百 水為之開四百由旬 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 5 6

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
四百八十 Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
海水四百由旬 Scroll 19 in Dīrghāgama 《長阿含經》 3
四百由旬乃至由旬 Scroll 21 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
四百八十 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 4
拘夷東西南北四百八十 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 5
水深四百六十由旬 Scroll 1 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 2
二千四百八十芥子 Scroll 2 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 3
高二四百 Scroll 3 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 2
高二四百 Scroll 4 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 4
四百八十 Scroll 6 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
二千四百由旬 Scroll 1 in Qishi Jing 《起世經》 1
四百由旬 Scroll 5 in Qishi Jing 《起世經》 4
四百 Scroll 6 in Qishi Jing 《起世經》 4
四百 Scroll 10 in Qishi Jing 《起世經》 1
二千四百由旬 Scroll 1 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
四百由旬 Scroll 5 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 3
四百闍那 Scroll 6 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
四百 Scroll 10 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
一千四百二十三 Scroll 1 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
二千四百十三 Scroll 4 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
三千四百二十五 Scroll 7 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
四百七十三 Scroll 9 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
四百五十 Scroll 10 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
四百由旬 Scroll 1 in Saptasūryodasūtra 《薩鉢多酥哩踰捺野經》 1
四百 Scroll 1 in Xin Sui Jing (Pravāraṇasūtra) 《新歲經》 1