NTI Reader
NTI Reader

相去 xiàngqù

xiàngqù adjective distance apart
Domain: Literary Chinese 文言文

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Fo Shuo Zaoxiang Liangdu Jing Jie 《佛說造像量度經解》 Scroll 1 17
Amoghapāśakalparājasūtra (Bu Kong Juan Suo Shenbian Zhenyan Jing) 《不空羂索神變真言經》 Scroll 23 15
Amoghapāśakalparājasūtra (Bu Kong Juan Suo Shenbian Zhenyan Jing) 《不空羂索神變真言經》 Scroll 4 12
Abhidharmakośaśāstra (Apidamo Ju She Shi Lun) 《阿毘達磨俱舍釋論》 Scroll 8 10
Guanzizai Pusa Da Fu Duo Li Sui Xin Tuoluoni Jing 《觀自在菩薩怛嚩多唎隨心陀羅尼經》 Scroll 1 9
Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 Scroll 9 8
Guanzizai Pusa Sui Xin Zhou Jing 《觀自在菩薩隨心呪經》 Scroll 1 8
Amoghapāśakalparājasūtra (Bu Kong Juan Suo Shenbian Zhenyan Jing) 《不空羂索神變真言經》 Scroll 3 8
Dhāraṇīsamuccaya (Tuoluoni Ji Jing) 《陀羅尼集經》 Scroll 1 8
Da Fo Ding Rulai Fang Guang Xi Da Duo Ban Da Luo Da Shenli Dou She Yiqie Zhou Wang Tuoluoni Jing Da Wei De Zui Sheng Jin Lun Sanmei Zhou Pin 《大佛頂如來放光悉怛多般怛羅大神力都攝一切呪王陀羅尼經大威德最勝金輪三昧呪品》 Scroll 1 8

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
相去一 相去一 中間相去一萬二千由旬 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 1 54
头相去 頭相去 頭相去一分 Dhāraṇīsamuccaya (Tuoluoni Ji Jing) 《陀羅尼集經》 Scroll 1 35
相去半 相去半 間相去半寸 Da Piluzhena Fo Shuo Yao Lue Niansong Jing 《大毘盧遮那佛說要略念誦經》 Scroll 1 17
相去二 相去二 壁相去二萬里 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 4 16
相去四 相去四 相去四指許 Susiddhikarapūjāvidhi (Su Xi Di Jie Luo Gongyang Fa) 《蘇悉地羯羅供養法》 Scroll 2 15
指相去 指相去 十指相去三寸 Da Fo Ding Rulai Fang Guang Xi Da Duo Ban Da Luo Da Shenli Dou She Yiqie Zhou Wang Tuoluoni Jing Da Wei De Zui Sheng Jin Lun Sanmei Zhou Pin 《大佛頂如來放光悉怛多般怛羅大神力都攝一切呪王陀羅尼經大威德最勝金輪三昧呪品》 Scroll 1 10
相去三 相去三 相去三指許間有白光人 Chan Mi Yao Fa Jing 《禪祕要法經》 Scroll 1 9
相去五百 相去五百 相去五百由旬有一門 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 20 8
指头相去 指頭相去 二中指亦爾指頭相去三分 Dhāraṇīsamuccaya (Tuoluoni Ji Jing) 《陀羅尼集經》 Scroll 1 6
相去五分 相去五分 相去五分許 Dhāraṇīsamuccaya (Tuoluoni Ji Jing) 《陀羅尼集經》 Scroll 6 6