NTI Reader
NTI Reader

shòu

  1. shòu verb to teach / to instruct
    Domain: Education 教育
  2. shòu verb to award / to give
    Domain: Classical Chinese 古文
    Notes: (Unihan '授')

Contained in

授权传授教授函授授予教授师授时历教授尸迦罗越经授记授课正授文殊师利授记会授幻师跋陀罗记会劝授长者会无畏授所问大乘经观世音菩萨授记经宝授菩萨菩提行经阿阇世王授决经采花违王上佛授决号妙花经差摩婆帝授记经六门教授习定论根本说一切有部出家授近圆羯磨仪范指授善授授与教授善知识授事副教授讲授授受授命授证授业颁授指导教授大学教授助理教授讲座教授大学杰出教授奖面授授勋临危授命授时面授机宜授意转授函授大学授任授精授职授记品

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Kuśalamūlasamparigraha (Fo Shuo Hua Shou Jing) 《佛說華手經》 Scroll 4 217
Kuśalamūlasamparigraha (Fo Shuo Hua Shou Jing) 《佛說華手經》 Scroll 5 148
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 28 136
Kuśalamūlasamparigraha (Fo Shuo Hua Shou Jing) 《佛說華手經》 Scroll 3 111
Fo Shuo Fo Ming Jing 《佛說佛名經》 Scroll 2 93
Fo Shuo Fo Ming Jing 《佛說佛名經》 Scroll 4 92
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 1 70
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 59 65
Si Fen Lu Shan Bu Suiji Jiemo 《四分律刪補隨機羯磨》 Scroll 1 55
Fa Hua Yi Shu 《法華義疏》 Scroll 9 52

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
付授 付授 我今以此四天下付授於汝 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 14 12
授决 授決 設世尊今不授決者 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 11 10
授太子 授太子 授太子國已 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 14 9
授法 授法 聽大師說教授法來 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 35 5
信授 信授 持此信授彼 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 13 4
国政授 國政授 汝當復以此國政授汝太子 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 14 4
授少许 授少許 即授少許餅與阿那律 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 20 4
授手 授手 且復至授手聚 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 4
授人 授人 如來授人記別 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 3
授戒 授戒 即授戒為比丘 Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 Scroll 2 3