NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

国土 (國土) guótǔ

guótǔ noun homeland / country / land
Domain: Geography 地理学

Contained in

北京市国土局娑婆国土三千大国土佛说守护大千国土经守护大千国土经四种国土心净国土净

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 55 45
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 7 40
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 54 39
Ren Wang Bore Jing Shu 《仁王般若經疏》 Scroll 3 38
The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 1 37
Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 55 36

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
国土人民 國土人民 吾欲諦觀國土人民安樂無患 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 25
国土丰 國土豐 但此那難陀城國土豐樂 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 16 8
恶国土 惡國土 當於穢惡國土 Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 Scroll 1 5
经国土 經國土 所經國土 Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 Scroll 1 4
一国土 一國土 乃往久遠有一國土 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 7 4
国土极大 國土極大 此諸國土極大豐樂 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 14 4
居国土 居國土 眾生所居國土云何 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 4
令国土 令國土 莫令國土有不如法 Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 Scroll 2 4
南山国土 南山國土 尊者阿難於南山國土遊行 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 41 3
献国土 獻國土 其諸國王各獻國土 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 3

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
國王國土 Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
國王國土 Scroll 6 in Dīrghāgama 《長阿含經》 3
久遠國土 Scroll 7 in Dīrghāgama 《長阿含經》 3
國土成敗 Scroll 8 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
難陀國土 Scroll 16 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
國土珍寶 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 2
國土熾盛 Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
國土 Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
國土分治 Scroll 1 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 4
眾生國土天地 Scroll 1 in Qishi Jing 《起世經》 1
東方一切國土所有 Scroll 2 in Qishi Jing 《起世經》 5
質多羅阿修羅王國土住處 Scroll 5 in Qishi Jing 《起世經》 1
國土 Scroll 1 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
國土不如法 Scroll 2 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 4
國土極大 Scroll 14 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
國土人民轉增熾盛 Scroll 15 in Madhyamāgama 《中阿含經》 7
國土極大 Scroll 31 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
國土神足自在 Scroll 1 in Ding Sheng Wang Gushi Jing 《頂生王故事經》 2
寧可國土長者梵志 Scroll 1 in Bi Mo Shi Mulian Jing (Māratajjaniyasūtta) 《弊魔試目連經》 1
國土城邑乃至東南西北 Scroll 1 in Hu Guo Jing 《護國經》 1
十一受用國土飲食 Scroll 1 in Guangyi Famen Jing (Arthavighuṣṭasūtra) 《廣義法門經》 1
西方國土人間遊行 Scroll 2 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
國土罪過 Scroll 5 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 2
國土 Scroll 7 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
國土人民 Scroll 16 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1