NTI Reader
NTI Reader

国土 (國土) guótǔ

guótǔ noun homeland / country / land
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Geography 地理学

Contained in

北京市国土局娑婆国土三千大国土佛说守护大千国土经守护大千国土经四种国土极乐国土心净国土净

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 55 45
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 7 40
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 54 39
Ren Wang Bore Jing Shu 《仁王般若經疏》 Scroll 3 38
The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 1 37
Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 55 36
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 6 30
Mahāsahasrapramardanasūtra (Fo Shuo Shouhu Da Qian Guotu Jing) 《佛說守護大千國土經》 Scroll 3 29
Pañcaviṃśatisāhasrikā-prajñāpāramitā Sūtra 《放光般若經》 Scroll 1 27
Jin Guang Ming Zui Sheng Wang Jing Shu 《金光明最勝王經疏》 Scroll 5 26

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
国土人民 國土人民 吾欲諦觀國土人民安樂無患 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 25
国土丰 國土豐 但此那難陀城國土豐樂 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 16 8
秽恶国土 穢惡國土 當於穢惡國土 Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 Scroll 1 5
居国土 居國土 眾生所居國土云何 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 4
国土极大 國土極大 此諸國土極大豐樂 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 14 4
一国土 一國土 乃往久遠有一國土 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 7 4
经国土 經國土 所經國土 Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 Scroll 1 4
令国土 令國土 莫令國土有不如法 Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 Scroll 2 4
献国土 獻國土 其諸國王各獻國土 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 3
南山国土 南山國土 尊者阿難於南山國土遊行 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 41 3