NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

摄入 (攝入) shèrù

shèrù verb to take in / to absorb / to consume
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Process 过程

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Fo Shuo Bian Zhao Boreboluomi Jing 《佛說遍照般若波羅蜜經》 Scroll 1 16
Zhu Huayan Fajie Guan Men 《註華嚴法界觀門》 Scroll 1 13
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 96 10
Fajie Tu Ji Cong Sui Lu 《法界圖記叢髓錄》 Scroll 1 10
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 2 10
Huayan Fajie Xuan Jing 《華嚴法界玄鏡》 Scroll 2 7
Huayan Fa Pu Ti Xin Zhang 《華嚴發菩提心章》 Scroll 1 6
Zhu Huayan Jing Ti Fajie Guan Men Song 《註華嚴經題法界觀門頌》 Scroll 2 5
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 4 5
Xifang He Lun 《西方合論》 Scroll 4 5

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
摄入秘密 攝入祕密 攝入祕密吽字義門 Fo Shuo Bian Zhao Boreboluomi Jing 《佛說遍照般若波羅蜜經》 Scroll 1 16
悉摄入 悉攝入 皆悉攝入般若波羅蜜多耶 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 61 7
摄入般若波罗蜜 攝入般若波羅蜜 是一切法皆攝入般若波羅蜜中 The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 7 6
摄入般若波罗蜜多 攝入般若波羅蜜多 如是一切無不攝入般若波羅蜜多 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 61 3
何谓摄入 何謂攝入 何謂攝入甚深般若波羅蜜多餘勝善法 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 103 3
谓摄入 謂攝入 是謂攝入甚深般若波羅蜜多餘勝善法 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 103 3
余摄入 餘攝入 於餘攝入甚深般若波羅蜜多諸勝善法 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 103 3
摄入心中 攝入心中 攝入心中心 Fo Xinjing 《佛心經》 Scroll 2 2
事摄入 事攝入 是三事攝入 Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 84 2
召摄入 召攝入 獻鈎召攝入能殺能成三麼耶真實心 Da Le Jingang Bu Kong Zhenshi San Me Ye Jing 《大樂金剛不空真實三麼耶經》 Scroll 1 2

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
攝入四千 Scroll 7 in Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 1
三摩地攝入三摩地 Scroll 1 in The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 1
如是一切攝入般若波羅蜜多 Scroll 61 in The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 3
攝入般若波羅蜜多善法 Scroll 103 in The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 3
攝入般若波羅蜜多 Scroll 104 in The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 1
三摩地攝入三摩地 Scroll 401 in The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 1
一切攝入般若波羅蜜 Scroll 7 in The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 3
攝入祕密字義 Scroll 1 in Fo Shuo Bian Zhao Boreboluomi Jing 《佛說遍照般若波羅蜜經》 16
攝入真實 Scroll 1 in Da Le Jingang Bu Kong Zhenshi San Me Ye Jing 《大樂金剛不空真實三麼耶經》 1
攝入 Scroll 7 in Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 2
攝入菩薩道 Scroll 78 in Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 2
攝入三昧菩薩摩訶薩專心修行 Scroll 1 in Suṣṭhitamatidevaputraparipṛcchā (Sheng Shan Zhu Yi Tianzi Suo Wen Jing) 《聖善住意天子所問經》 1
一句攝入 Scroll 4 in Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṁkārasūtra (Dasheng Ru Zhu Fo Jingjie Zhi Guangming Zhuangyan Jing) 《大乘入諸佛境界智光明莊嚴經》 1
攝入繫縛解脫清淨寂靜 Scroll 23 in Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 1
普遍攝入勝義諦 Scroll 12 in Sāgaramatiparipṛcchāsūtra (Haiyi Pusa Suo Wen Jing Yin Famen Jing) 《佛說海意菩薩所問淨印法門經》 1
攝入迴向 Scroll 14 in Sāgaramatiparipṛcchāsūtra (Haiyi Pusa Suo Wen Jing Yin Famen Jing) 《佛說海意菩薩所問淨印法門經》 1
一切諸法攝入涅槃 Scroll 3 in Ratnakāraṇḍa (Dafangguang Bao Qie Jing) 《大方廣寶篋經》 1
攝入 Scroll 1 in Wugou Youpoyi Wen Jing 《無垢優婆夷問經》 2
攝入 Scroll 1 in Ratnameghasūtra (Fo Shuo Bao Yu Jing) 《佛說寶雨經》 1
一切佛法悉皆攝入五法 Scroll 5 in Laṅkāvatārasūtra (Dasheng Ru Lengjia Jing) 《大乘入楞伽經》 1
一切如來攝入 Scroll 2 in Sarvatathāgatatattvasaṃgraha (Jingang Ding Yujia Zhong Lue Chu Niansong Jing) 《金剛頂瑜伽中略出念誦經》 4
成就攝入一切 Scroll 3 in Sarvatathāgatatattvasaṃgraha (Jingang Ding Yujia Zhong Lue Chu Niansong Jing) 《金剛頂瑜伽中略出念誦經》 1
攝入一切有情 Scroll 1 in Jingang Feng Louge Yiqie Yujia Yu Zhi Jing 《金剛峰樓閣一切瑜伽瑜祇經》 1
一切佛法攝入 Scroll 1 in Zhu Fo Jingjie She Zhenshi Jing 《諸佛境界攝真實經》 1
攝入 Scroll 1 in Jingang Ding Yujia San Shi Qi Zun Chusheng Yi 《金剛頂瑜伽三十七尊出生義》 1