NTI Reader
NTI Reader

摄入 (攝入) shèrù

shèrù verb to take in / to absorb / to consume
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Process 过程

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Fo Shuo Bian Zhao Boreboluomi Jing 《佛說遍照般若波羅蜜經》 Scroll 1 16
Zhu Huayan Fajie Guan Men 《註華嚴法界觀門》 Scroll 1 13
Fajie Tu Ji Cong Sui Lu 《法界圖記叢髓錄》 Scroll 1 10
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 2 10
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 96 10
Huayan Fajie Xuan Jing 《華嚴法界玄鏡》 Scroll 2 7
Huayan Fa Pu Ti Xin Zhang 《華嚴發菩提心章》 Scroll 1 6
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 4 5
Xifang He Lun 《西方合論》 Scroll 4 5
Zhu Huayan Jing Ti Fajie Guan Men Song 《註華嚴經題法界觀門頌》 Scroll 2 5

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
摄入秘密 攝入祕密 攝入祕密吽字義門 Fo Shuo Bian Zhao Boreboluomi Jing 《佛說遍照般若波羅蜜經》 Scroll 1 16
悉摄入 悉攝入 皆悉攝入般若波羅蜜多耶 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 61 7
摄入般若波罗蜜 攝入般若波羅蜜 是一切法皆攝入般若波羅蜜中 The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 7 6
谓摄入 謂攝入 是謂攝入甚深般若波羅蜜多餘勝善法 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 103 3
尽摄入 儘攝入 盡攝入四聖諦 Vibhāṣāśāstra (Bing Po Sha Lun) 《鞞婆沙論》 Scroll 8 3
余摄入 餘攝入 於餘攝入甚深般若波羅蜜多諸勝善法 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 103 3
何谓摄入 何謂攝入 何謂攝入甚深般若波羅蜜多餘勝善法 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 103 3
摄入般若波罗蜜多 攝入般若波羅蜜多 如是一切無不攝入般若波羅蜜多 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 61 3
摄入四 攝入四 無非攝入四種類中 Abhidharmanyāyānusāraśāstra (Apidamo Shun Zheng Lilun) 《阿毘達磨順正理論》 Scroll 18 2
召摄入 召攝入 獻鈎召攝入能殺能成三麼耶真實心 Da Le Jingang Bu Kong Zhenshi San Me Ye Jing 《大樂金剛不空真實三麼耶經》 Scroll 1 2