NTI Reader
NTI Reader

摄入 (攝入) shèrù

shèrù verb to take in / to absorb / to consume
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Process 过程

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Fo Shuo Bian Zhao Boreboluomi Jing 《佛說遍照般若波羅蜜經》 Scroll 1 16
Zhu Huayan Fajie Guan Men 《註華嚴法界觀門》 Scroll 1 13
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 2 10
Fajie Tu Ji Cong Sui Lu 《法界圖記叢髓錄》 Scroll 1 10
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 96 10
Huayan Fajie Xuan Jing 《華嚴法界玄鏡》 Scroll 2 7
Huayan Fa Pu Ti Xin Zhang 《華嚴發菩提心章》 Scroll 1 6
Zhu Huayan Jing Ti Fajie Guan Men Song 《註華嚴經題法界觀門頌》 Scroll 2 5
Xifang He Lun 《西方合論》 Scroll 4 5
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 4 5

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
摄入什深 攝入甚深 於餘攝入甚深般若波羅蜜多諸勝善法 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 103 16
摄入秘密 攝入祕密 攝入祕密吽字義門 Fo Shuo Bian Zhao Boreboluomi Jing 《佛說遍照般若波羅蜜經》 Scroll 1 16
悉摄入 悉攝入 皆悉攝入般若波羅蜜多耶 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 61 7
摄入般若波罗蜜 攝入般若波羅蜜 是一切法皆攝入般若波羅蜜中 The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 7 6
余摄入 餘攝入 於餘攝入甚深般若波羅蜜多諸勝善法 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 103 3
尽摄入 儘攝入 盡攝入四聖諦 Vibhāṣāśāstra (Bing Po Sha Lun) 《鞞婆沙論》 Scroll 8 3
谓摄入 謂攝入 是謂攝入甚深般若波羅蜜多餘勝善法 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 103 3
摄入般若波罗蜜多 攝入般若波羅蜜多 如是一切無不攝入般若波羅蜜多 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 61 3
何谓摄入 何謂攝入 何謂攝入甚深般若波羅蜜多餘勝善法 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 103 3
召摄入 召攝入 獻鈎召攝入能殺能成三麼耶真實心 Da Le Jingang Bu Kong Zhenshi San Me Ye Jing 《大樂金剛不空真實三麼耶經》 Scroll 1 2