NTI Reader
NTI Reader

光照 guāng zhào

guāng zhào phrase light illuminates
Domain: Optics 光学

Contained in

光照大千-丝绸之路佛教艺术特展心如秋月,光照四方本性光照光照三千光照三界光照大千义光照耀

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Shouhu Guo Jie Zhu Tuoluoni Jing 《守護國界主陀羅尼經》 Scroll 8 30
Fo Shuo Guan Fo Sanmei Hai Jing 《佛說觀佛三昧海經》 Scroll 4 11
Fo Shuo Guan Fo Sanmei Hai Jing 《佛說觀佛三昧海經》 Scroll 3 11
Sāgaramatiparipṛcchāsūtra (Haiyi Pusa Suo Wen Jing Yin Famen Jing) 《佛說海意菩薩所問淨印法門經》 Scroll 15 10
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 4 8
Huayan Jing Tan Xuan Ji 《華嚴經探玄記》 Scroll 4 8
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 48 8
Amoghapāśakalparājasūtra (Bu Kong Juan Suo Shenbian Zhenyan Jing) 《不空羂索神變真言經》 Scroll 24 8
Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 Scroll 1 7
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 1 7

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
光照耀 光照耀 面光照耀 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 56 9
光照曜 光照曜 威光照曜 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 14 9
蒙光照 蒙光照 乃至福增城中所有一切人眾蒙光照者 Geigu Zhangzhe Nu De Du Jing (Sumāgadhavadānasūtra) 《佛說給孤長者女得度因緣經》 Scroll 3 8
光照世间 光照世間 以智慧光照世間 Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 10 7
大光照 大光照 為諸無明黑闇眾生作大光照 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 9 6
威光照 威光照 威光照曜 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 14 5
光照有情 光照有情 放勝定光照有情類 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 52 4
殿光照 殿光照 金殿光照于日宮 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 22 4
光照触 光照觸 由此三千大千世界諸有情類蒙光照觸 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 378 4
光照东方 光照東方 光照東方 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 3