NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

光照 guāng zhào

guāng zhào phrase light illuminates
Domain: Optics 光学

Contained in

光照大千-丝绸之路佛教艺术特展心如秋月,光照四方本性光照光照三千光照三界光照大千义光照耀

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Shouhu Guo Jie Zhu Tuoluoni Jing 《守護國界主陀羅尼經》 Scroll 8 30
Fo Shuo Guan Fo Sanmei Hai Jing 《佛說觀佛三昧海經》 Scroll 4 11
Fo Shuo Guan Fo Sanmei Hai Jing 《佛說觀佛三昧海經》 Scroll 3 11
Sāgaramatiparipṛcchāsūtra (Haiyi Pusa Suo Wen Jing Yin Famen Jing) 《佛說海意菩薩所問淨印法門經》 Scroll 15 10
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 48 8
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 4 8
Huayan Jing Tan Xuan Ji 《華嚴經探玄記》 Scroll 4 8
Amoghapāśakalparājasūtra (Bu Kong Juan Suo Shenbian Zhenyan Jing) 《不空羂索神變真言經》 Scroll 24 8
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 1 7
Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 Scroll 1 7

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
光照耀 光照耀 面光照耀 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 56 9
光照曜 光照曜 威光照曜 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 14 9
蒙光照 蒙光照 乃至福增城中所有一切人眾蒙光照者 Geigu Zhangzhe Nu De Du Jing (Sumāgadhavadānasūtra) 《佛說給孤長者女得度因緣經》 Scroll 3 8
光照世间 光照世間 慧光照世間 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 45 8
大光照 大光照 為諸無明黑闇眾生作大光照 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 9 6
威光照 威光照 威光照曜 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 14 5
殿光照 殿光照 金殿光照于日宮 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 22 4
慧光照 慧光照 慧光照世間 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 45 4
光照触 光照觸 由此三千大千世界諸有情類蒙光照觸 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 378 4
光照有情 光照有情 放勝定光照有情類 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 52 4

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
光照一由旬 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
光照世間 Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
光照四方 Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 3
光照北方 Scroll 18 in Dīrghāgama 《長阿含經》 4
不能光照 Scroll 19 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
光照二千 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 1
光照二千 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 1
光照四十 Scroll 1 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 2
光照二十四 Scroll 3 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
光照三十 Scroll 4 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
月宮殿光照四大 Scroll 10 in Qishi Jing 《起世經》 1
光照宮殿 Scroll 10 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 3
日出光照在於西 Scroll 8 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
光照耀 Scroll 56 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
自身光照 Scroll 59 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
光照西 Scroll 15 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
日月光照 Scroll 16 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
光照世間 Scroll 45 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 2
光照耀 Scroll 49 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 3
命終光照 Scroll 7 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 2
光照 Scroll 14 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 2
乃至增城所有一切人眾光照 Scroll 3 in Geigu Zhangzhe Nu De Du Jing (Sumāgadhavadānasūtra) 《佛說給孤長者女得度因緣經》 1
東初出入光照西 Scroll 1 in Shelifu Mohe Mulian You Si Qu Jing 《舍利弗摩訶目連遊四衢經》 1
明慧光照 Scroll 1 in Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 2
光照 Scroll 2 in Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 2