NTI Reader
NTI Reader

国王 (國王) guówáng

guówáng noun king
Domain: Literary Chinese 文言文

Contained in

舍卫国王梦见十事经舍卫国王十梦经国王不梨先泥十夢经犍陀国王经佛说旃陀越国王经旃陀越国王经佛说摩达国王经摩达国王经佛说梵摩难国王经梵摩难国王经泰国国王

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 17 74
Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 61 50
Wangfa Zheng Lilun 《王法正理論》 Scroll 1 48
Ren Wang Bore Jing Shu 《仁王般若經疏》 Scroll 3 39
Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 Scroll 5 32
Conversion of the Barbarians 《老子化胡經》 Scroll 1 31
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 44 31
Jing Lu Yi Xiang 《經律異相》 Scroll 29 28
Fo Wei Youtian Wang Shuo Wangfa Zheng Lun Jing 《佛為優填王說王法政論經》 Scroll 1 28
Ren Wang Hu Guo Boreluomi Jing Shu 《仁王護國般若波羅蜜多經疏》 Scroll 3 27

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
娑罗国王 娑羅國王 有拘娑羅國王 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 17 37
赦国王 赦國王 復有加赦國王 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 17 35
国王梵摩 國王梵摩 加赦國王梵摩達哆興四種軍 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 17 34
国王长寿 國王長壽 欲與拘娑羅國王長壽共戰 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 17 32
小国王 小國王 東方諸小國王見大王至 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 18
譬如国王 譬如國王 譬如國王 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 20 15
七国王 七國王 七國王 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 10
国王及 國王及 其餘國王及婆羅門 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 3 10
国王等 國王等 東方諸國王等 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 2 6
夷国王 夷國王 鳩夷國王遣太子來 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 2 5