NTI Reader
NTI Reader

姚秦 (姚秦) Yáo Qín

Yáo Qín proper noun Later Qin
Domain: History 历史 , Subdomain: Sixteen Kingdoms 十六国 , Concept: State 国
Notes: (384-417) One of the Sixteen Kingdoms

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 20 59
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 12 28
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 13 23
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 14 23
Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 Scroll 24 22
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 11 22
Kaiyuan Shijiao Lu Lue Chu 《開元釋教錄略出》 Scroll 1 22
Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 Scroll 23 21
Kaiyuan Shijiao Lu Lue Chu 《開元釋教錄略出》 Scroll 2 20
Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 Scroll 22 20

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
姚秦三藏鸠摩罗什 姚秦三藏鳩摩羅什 姚秦三藏鳩摩羅什譯 Scripture for Humane Kings 《佛說仁王般若波羅蜜經》 Scroll 1 230
姚秦罽賓 姚秦罽賓 姚秦罽賓三藏佛陀耶舍譯 Ākāśagarbhasūtra (Xukong Zang Pusa Jing) 《虛空藏菩薩經》 Scroll 1 110
姚秦涼州 姚秦涼州 姚秦涼州沙門竺佛念譯 Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 Scroll 1 104
姚秦三藏 姚秦三藏 姚秦三藏羅什法師譯 Siwei Lue Yao Fa 《思惟略要法》 Scroll 1 55
姚秦罗什 姚秦羅什 二姚秦羅什法師云 Dafang Guang Fo Huayan Jing Shu 《大方廣佛華嚴經疏》 Scroll 1 44
捲姚秦 捲姚秦 前五十八卷姚秦三藏弗若多羅等共羅什譯後毘尼序三卷東晉三藏卑摩羅叉續譯 Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 13 42
姚秦龟茲 姚秦龜茲 姚秦龜茲三藏鳩摩羅什譯 Sukhāvatīvyūhasūtra / The Amitabha Sutra / The Smaller Sutra on Amitāyus 《阿彌陀經》 Scroll 1 16
姚秦弘始 姚秦弘始 以姚秦弘始三年方入長安 Wei Mo Jing Lue Shu Chui Yu Ji 《維摩經略疏垂裕記》 Scroll 1 16
姚秦三藏法师 姚秦三藏法師 姚秦三藏法師釋聖堅譯 Fo Shuo Shan Zi Jing 《佛說睒子經》 Scroll 1 12
姚秦时 姚秦時 即姚秦時也 Niepan Xuan Yi Fa Yuan Ji Yao 《涅槃玄義發源機要》 Scroll 1 11