NTI Reader
NTI Reader

sǎn

  1. sǎn noun an umbrella / a parasol
    Domain: Literary Chinese 文言文
    Notes: Variant of 傘 (Unihan '繖')
  2. sǎn noun a parachute
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Sport 体育运动
    Notes: Variant of 傘 (Unihan '繖')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Pitāputrasamāgama (Fu Zi He Ji Jing) 《父子合集經》 Scroll 6 6
Mañjuśrīmūlakalpa (Dafangguang Pusa Zangwen Shu Shi Ligen Ben Yi Gui Jing) 《大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經》 Scroll 15 6
Pitāputrasamāgama (Fu Zi He Ji Jing) 《父子合集經》 Scroll 2 5
Mahāyānābhisamaya (Zheng Qi Dasheng Jing) 《證契大乘經》 Scroll 1 5
Fo Shuo Wushang Yi Jing 《佛說無上依經》 Scroll 1 4
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 35 4
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 93 4
Fo Shuo Dasheng Guan Xiang Man Na Luo Jing Zhu E Qu Jing 《佛說大乘觀想曼拏羅淨諸惡趣經》 Scroll 1 4
Da Miao Jingang Da Ganlu Jun Na Li Yan Man Chisheng Fo Ding Jing 《大妙金剛大甘露軍拏利焰鬘熾盛佛頂經》 Scroll 1 4
Siṃhaparipṛcchā (Taizi He Xiu Jing) 《太子和休經》 Scroll 1 3

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
繖盖 繖蓋 持高繖蓋 Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 Scroll 1 101
白繖 白繖 持其白繖 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 8 17
持繖 持繖 拄杖持繖 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 37 11
一繖 一繖 令得一天下一繖蓋王 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 23 9
作繖 作繖 菩薩持七寶物作繖蓋上佛及佛寺 Siṃhaparipṛcchā (Taizi He Xiu Jing) 《太子和休經》 Scroll 1 8
幢幡繖 幢幡繖 殊妙眾寶莊嚴幢幡繖蓋 Mahāyānābhisamaya (Zheng Qi Dasheng Jing) 《證契大乘經》 Scroll 1 6
云海繖 雲海繖 反顧野王云繖即盖也漢書云時天大雨上騎持繖盖也說文從糸 The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 17 6
妙繖 妙繖 殊妙繖蓋 Pitāputrasamāgama (Fu Zi He Ji Jing) 《父子合集經》 Scroll 2 6
衣服繖 衣服繖 華鬘衣服繖蓋幢 Fo Shuo Wushang Yi Jing 《佛說無上依經》 Scroll 1 5
繖葢 繖葢 愛反葢亦傘也案繖葢者一物也說文葢從草從盍音合經文從 The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 11 5