NTI Reader
NTI Reader

liú

  1. liú verb to leave something / to retain / to stay / to remain / to keep / to preserve
    Domain: Modern Chinese 现代汉语
    Notes: (Unihan '留')
  2. liú verb to stop / to halt
    Domain: Literary Chinese 文言文
    Notes: (Unihan '留')

Contained in

停留保留遗留留念留学生留学留言板拘留留恋留神留心留意稽留居留居留证迦留陀夷留作留青竹刻留存留博叉天拘留孙佛拘留孙留单弥留迦留陀伽迦留陁伽留任石留寺淹留留下石留留给留尼注佛说阿鸠留经阿鸠留经菩提留支般若留支瞿昙般若留支瞿昙留支须弥留山收留留白留宿留难留情俱留孙佛俱留孙迦鸠留佛迦鸠留鸠留秦佛鸠留秦

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Qi Yao Rang Zai Jue 《七曜攘災決》 Scroll 1 534
Da Shamen Bai Yi Jiemo Fa 《大沙門百一羯磨法》 Scroll 1 70
Long Shu Wu Ming Lun 《龍樹五明論》 Scroll 1 52
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 32 43
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 4 35
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 126 33
A Zha Po Ju Guishen Da Jiang Shang Fotuo Luo Ni Shen Zhou Jing 《阿吒婆拘鬼神大將上佛陀羅尼神呪經》 Scroll 1 32
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 5 31
Mahāmeghasūtra (Da Yun Jing Qing Yu Pin Di Liu Shi Si) 《大雲經請雨品第六十四》 Scroll 1 29
A Zha Po Niu Ju Guishen Da Jiang Shang Fotuo Luo Ni Jing 《阿吒婆𤘽鬼神大將上佛陀羅尼經》 Scroll 1 29

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
究留 究留 千欝多囉究留 Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 Scroll 1 65
留人 留人 其欝多囉究留人輩 Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 Scroll 1 33
留罗 留羅 有天名毘留羅 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 3 24
留洲 留洲 照彼欝多囉究留洲 Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 Scroll 1 23
鞞留 鞞留 鞞留 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 55 21
富留 富留 尊者富留那比丘往詣佛所 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 8 12
留外道 留外道 於路見玷牟留外道出家 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 12 9
牟留 牟留 於路見玷牟留外道出家 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 12 9
毘留 毘留 毘留提國婆羅門眾 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 7
婆留 婆留 婆留泥 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 8 6