NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

纳 (納)

  1. verb to take / to receive / to accept
    Domain: Classical Chinese 古文
    Notes: (Unihan '納')
  2. verb to admit
    Domain: Classical Chinese 古文
    Notes: (Unihan '納')

Contained in

博茨瓦纳加纳阿尔及利亚第纳尔巴林第纳尔科威特第纳尔利比亚第纳尔突尼斯第纳尔伊拉克第纳尔约旦第纳尔纳斯达克纳入纳粹归纳采纳缴纳纳闷儿纳闷纳税容纳纳新接纳西双版纳领纳加纳王国交纳兰纳泰波隆摩怛莱洛迦纳利纳克斯素拉信纳且瓦特纳拉姆寺萨塔瓦哈纳阿吉纳丘纳纱朱纳尔石窟纳西纳西族浮图纳特塔阿鲁纳恰尔邦纳西克瓦拉纳西着弊纳衣释摩纳巴赛隆纳维也纳安纳托利亚语族安纳托利亚贾夫纳唐纳德纳塔姆帕奈维也纳大学北卡罗莱纳

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Yaoshi Liuli Guang Wang Qi Fo Benyuan Gongde Jing Niansong Yi Gui Gongyang Fa 《藥師琉璃光王七佛本願功德經念誦儀軌供養法》 Scroll 1 67
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 1 22
Yujia Ji Yao Yan Kou Shi Shi Yi 《瑜伽集要焰口施食儀》 Scroll 1 19
Cishi Pusa Lue Xiu Yujia Niansong Fa 《慈氏菩薩略修瑜伽念誦法》 Scroll 1 18
Yaoshi Qi Fo Gongyang Yi Gui Ruyi Wang Jing 《藥師七佛供養儀軌如意王經》 Scroll 1 18

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
纳受 納受 太子即便納受 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 69
纳娶 納娶 納娶瞿夷 Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 Scroll 1 10
垂纳 垂納 願垂納受 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 8
愿纳 願納 唯願納受 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 2 8
补纳 補納 補納故衣 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 13 7
纳妃 納妃 王為納妃 Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 Scroll 7 6
达摩纳 達摩納 異道人須卑及弟子梵達摩納 Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 Scroll 1 6
纳妻 納妻 彼婆羅門當納妻 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 25 6
哀纳 哀納 願哀納之 Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 Scroll 2 6
见纳 見納 唯願恩垂當見納受 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 51 5

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
太子即便 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
即為 Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 3
Scroll 18 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
Scroll 21 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 1
Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 2
梵王 Scroll 2 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 2
道人弟子達摩 Scroll 1 in Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 6
Scroll 2 in Qishi Jing 《起世經》 1
Scroll 14 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
Scroll 47 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
Scroll 1 in Fenbie Bushi Jing (Dakkhiṇāvibhaṅgasutta) 《分別布施經》 4
婆羅門 Scroll 25 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 3
阿毘曇 Scroll 34 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
世尊 Scroll 48 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
Scroll 4 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 2
答摩 Scroll 5 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
答摩 Scroll 9 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
答摩 Scroll 13 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 3
中年 Scroll 2 in Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 1
所謂摩訶釋種 Scroll 3 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 2
Scroll 13 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 2
Scroll 28 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 2
Scroll 29 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 2