NTI Reader
NTI Reader

lüè

  1. lüè verb to rob / to ransack / to plunder
    Domain: Literary Chinese 文言文
    Notes: (Unihan '掠')
  2. lüè verb to pass by
    Domain: Literary Chinese 文言文
    Notes: (Unihan '掠')

Contained in

掠夺劫掠掠过笞掠掠美掳掠掠杀掠食掠取拷掠掠虚头汉

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Si Ahan Mu Chao Jie 《四阿鋡暮抄解》 Scroll 2 17
Quotations from Chan Master Yunmen Kuangzhen 《雲門匡真禪師廣錄》 Scroll 1 12
Records of the Transmission of the Lamp 《景德傳燈錄》 Scroll 19 8
San Guo Yi Shi 《三國遺事》 Scroll 2 6
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 57 4
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 2 4
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 84 4
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 55 4
Abhidharmadharmaskandhapādaśāstra (Apidamo Fa Yun Zu Lun) 《阿毘達磨法蘊足論》 Scroll 1 4
Records of the Transmission of the Lamp 《景德傳燈錄》 Scroll 10 4

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
考掠 考掠 勤苦瘦惱考掠之處 Bi Mo Shi Mulian Jing (Māratajjaniyasūtta) 《弊魔試目連經》 Scroll 1 60
抄掠 抄掠 為賊所抄掠 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 44 40
侵掠 侵掠 侵掠彼所受 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 4 23
掠虚 掠虛 若未且不得掠虛 Quotations from Chan Master Yunmen Kuangzhen 《雲門匡真禪師廣錄》 Scroll 1 14
掠处 掠處 掠處 Si Ahan Mu Chao Jie 《四阿鋡暮抄解》 Scroll 2 13
掠治 掠治 反縛送獄掠治考問 Tie Cheng Nili Jing 《鐵城泥犁經》 Scroll 1 8
虏掠 虜掠 波斯匿王悉皆虜掠阿闍世王象馬 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 46 8
舐掠 舐掠 舐掠現惡舌相 Suvarṇavarṇāvadāna (Jinse Tongzi Yinyuan Jing) 《金色童子因緣經》 Scroll 5 6
逼掠 逼掠 或用力勢逼掠打撲抄奪 Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 3 5
掠搒 掠搒 考掠搒笞者 Zhuanji Bai Yuan Jing (Avadānaśataka) 《撰集百緣經》 Scroll 10 4