lüè

 1. lüè verb to rob / to ransack / to plunder
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '掠')
 2. lüè verb to pass by
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '掠')

Contained in

Also contained in

掠夺劫掠掠过笞掠掠美掳掠掠杀掠食掠取拷掠抄掠抢掠掠夺者前掠翼掠卖擦掠浮光掠影

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 2 Si Ahan Mu Chao Jie 《四阿鋡暮抄解》 — count: 17
 • Scroll 1 Quotations from Chan Master Yunmen Kuangzhen 《雲門匡真禪師廣錄》 — count: 12
 • Scroll 19 Records of the Transmission of the Lamp 《景德傳燈錄》 — count: 8
 • Scroll 2 San Guo Yi Shi 《三國遺事》 — count: 6
 • Scroll 84 The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 — count: 4
 • Scroll 2 Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 — count: 4
 • Scroll 57 The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 — count: 4
 • Scroll 29 The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 — count: 4
 • Scroll 55 The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 — count: 4
 • Scroll 46 The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 — count: 4

Collocations

 • 考掠 (考掠) 勤苦瘦惱考掠之處 — Bi Mo Shi Mulian Jing (Māratajjaniyasūtta) 《弊魔試目連經》, Scroll 1 — count: 60
 • 侵掠 (侵掠) 侵掠彼所受 — Saṃyuktāgama 《雜阿含經》, Scroll 4 — count: 23
 • 掠虚 (掠虛) 若未且不得掠虛 — Quotations from Chan Master Yunmen Kuangzhen 《雲門匡真禪師廣錄》, Scroll 1 — count: 16
 • 掠处 (掠處) 掠處 — Si Ahan Mu Chao Jie 《四阿鋡暮抄解》, Scroll 2 — count: 13
 • 虏掠 (虜掠) 波斯匿王悉皆虜掠阿闍世王象馬 — Saṃyuktāgama 《雜阿含經》, Scroll 46 — count: 8
 • 掠治 (掠治) 反縛送獄掠治考問 — Tie Cheng Nili Jing 《鐵城泥犁經》, Scroll 1 — count: 8
 • 舐掠 (舐掠) 舐掠現惡舌相 — Suvarṇavarṇāvadāna (Jinse Tongzi Yinyuan Jing) 《金色童子因緣經》, Scroll 5 — count: 6
 • 逼掠 (逼掠) 或用力勢逼掠打撲抄奪 — Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》, Scroll 3 — count: 5
 • 掠搒 (掠搒) 考掠搒笞者 — Zhuanji Bai Yuan Jing (Avadānaśataka) 《撰集百緣經》, Scroll 10 — count: 4
 • 掠笞 (掠笞) 掠笞毒痛 — Dalou Tan Jing 《大樓炭經》, Scroll 2 — count: 4