1. adjective precious
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 珍贵 (Guoyu '玉' adj 3)
 2. noun jade / a precious stone / a gem
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Geology 地质 , Concept: Gemstone 宝石
  Notes: (ABC 'yù' 1; Guoyu '玉' n 1; Kroll 2015 '玉' 1; NCCED '玉' 1; Unihan '玉')
 3. noun Kangxi radical 96
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Radicals 部首
  Notes: (ABC back cover; GHC p. 7; Guoyu '玉' n 2)
 4. adjective fair / beautiful
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (ABC 'yù' 2; Guoyu '玉' adj 2; Kroll 2015 '玉' 1a; NCCED '玉' 2)
 5. adjective your
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: A respectful term (ABC 'yù' 3; Guoyu '玉' adj 4; Kroll 2015 '玉' 1b; NCCED '玉' 3)
 6. adjective pure white
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Kroll 2015 '玉' 2)
 7. verb to groom
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '玉' v)

Contained in

Also contained in

玉门关玉米斜玉旁玉树和田玉软玉白玉青玉羊脂白玉羊脂玉碧玉青白玉幎目缀玉玉衣玉器白玉河黑玉河段玉裁玉石传国玉玺杨玉环玉兔玉门玉女金玉玉清昭应宫梁红玉李群玉张玉书宋玉玉台新咏霍小玉传玉篇玉帝玉山珠玉美玉玉人宝玉玉衡玉环

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 1 Nan Yue Zong Sheng Ji 《南嶽總勝集》 — count: 45
 • Scroll 8 Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 — count: 37
 • Scroll 1 Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 — count: 28
 • Scroll 8 Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 — count: 28
 • Scroll 1 Zhen Zheng Lun 《甄正論》 — count: 26
 • Scroll 9 Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 — count: 26
 • Scroll 4 Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 — count: 25
 • Scroll 6 Sarvatathāgatatattvasaṁgraha (Fo Shuo Yiqie Rulai Zhenshi She Dasheng Xian Zheng Sanmei Da Jiao Wang Jing) 《佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經》 — count: 24
 • Scroll 20 Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 — count: 23
 • Scroll 8 Bian Zheng Lun 《辯正論》 — count: 23

Collocations

 • 玉呬 (玉呬) 玉呬也 — Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》, Scroll 4 — count: 48
 • 臂玉 (臂玉) 鐶釧為臂玉 — Fa Hua Mantuluo Weiyi Xingse Fa Jing 《法華曼荼羅威儀形色法經》, Scroll 1 — count: 8
 • 珂玉 (珂玉) 齒白如珂玉 — Saṃyuktāgama 《雜阿含經》, Scroll 23 — count: 5
 • 普玉 (普玉) 爾時有佛號意普玉王如來 — Lokadharaparipṛcchā (Chi Ren Pusa Jing) 《持人菩薩經》, Scroll 2 — count: 4
 • 玉王 (玉王) 爾時有佛號意普玉王如來 — Lokadharaparipṛcchā (Chi Ren Pusa Jing) 《持人菩薩經》, Scroll 2 — count: 4
 • 玉机 (玉機) 金床玉机七寶殿堂 — Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》, Scroll 10 — count: 3
 • 贝玉 (貝玉) 貝玉 — Daśabhūmikasūtra (Foshuo Shi Zhu Jing) 《十住經》, Scroll 4 — count: 3
 • 光玉 (光玉) 天金金剛光玉日受 — Dasheng Xian Shi Jing 《大乘顯識經》, Scroll 1 — count: 2
 • 舍玉 (捨玉) 舍玉呬野 — Sarvatathāgatatattvasaṁgraha (Fo Shuo Yiqie Rulai Zhenshi She Dasheng Xian Zheng Sanmei Da Jiao Wang Jing) 《佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經》, Scroll 6 — count: 2
 • 床玉 (床玉) 金床玉机七寶殿堂 — Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》, Scroll 10 — count: 2