NTI Reader
NTI Reader

duǒ

duǒ noun solid earth
Domain: Literary Chinese 文言文

Contained in

菩提萨埵摩诃萨埵金刚萨埵萨埵那般若波罗蜜多理趣经大乐不空三昧真实金刚萨埵菩萨等一十七圣大曼荼罗义述世尊圣者千眼千首千足千舌千臂观自在菩提萨埵怛嚩广大圆满无碍大悲心陀罗尼大乐金刚萨埵修行成就仪轨金刚顶胜初瑜伽经中略出大乐金刚萨埵念诵仪金刚顶普贤瑜伽大教王经大乐不空金刚萨埵一切时方成就仪普贤金刚萨埵略瑜伽念诵仪轨金刚顶瑜伽金刚萨埵五秘密修行念诵仪轨金刚萨埵说频那夜迦天成就仪轨经萨埵萨埵嚩萨埵摩那埵六夜摩那埵摩那埵羯磨

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Dharmaguptabhikṣukarman (Seng Jiemo) 《僧羯磨》 Scroll 2 73
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 32 36
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 45 31
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 26 14
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 33 14
Da Shamen Bai Yi Jiemo Fa 《大沙門百一羯磨法》 Scroll 1 13
Jingang Ding Jing Piluzhena Yibai Ba Zun Fashen Qi Yin 《金剛頂經毘盧遮那一百八尊法身契印》 Scroll 1 10
Tuoluoni Za Ji 《陀羅尼雜集》 Scroll 4 10
Ni Jiemo 《尼羯磨》 Scroll 2 9
Guang Qingliang Chuan 《廣清涼傳》 Scroll 1 8

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
埵野 埵野 埵野 Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》 Scroll 6 8
怛埵 怛埵 怛埵 Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》 Scroll 6 7
沙埵 沙埵 富留沙埵 Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 19 7
垂埵 垂埵 是童子耳穿環垂埵 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 10 5
四埵 四埵 其山四面有四埵出 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 5
埵三摩地 埵三摩地 埵三摩地極堅牢故 Sarvatathāgatatattvasaṁgraha (Jingang Ding Yiqie Rulai Zhenshi She Dasheng Xian Zheng Da Jiao Wang Jing) 《金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經》 Scroll 1 5
底埵 底埵 地鉢底埵 Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》 Scroll 5 5
娑埵 娑埵 尾誐多輸迦王復生頗羅娑埵王 Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 Scroll 1 5
埵成就 埵成就 世尊耳厚廣大脩長輪埵成就 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 381 5
埵王 埵王 尾誐多輸迦王復生頗羅娑埵王 Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 Scroll 1 4