NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

女人 nǚrén

  1. nǚrén noun woman / women
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: People 人
    Notes: Measure word: 个 (CC-CEDICT '女人')
  2. nǚrén noun wife
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: People 人
    Notes: (CC-CEDICT '女人')

Contained in

善女人佛说老女人经老女人经迦叶仙人说医女人经小女人女人家

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 5 144
Da'aidao Biqiuni Jing 《大愛道比丘尼經》 Scroll 2 105
Qutanmi Ji Guo Jing (Gotamī) 《瞿曇彌記果經》 Scroll 1 94
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 28 89
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 3 89
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 52 60
Sarvāstivādavinayavibhāṣā (Sapoduopinipiposha) 《薩婆多毘尼毘婆沙》 Scroll 6 56
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 57 53
Sarvāstivādavinayamātṛkā (Sapoduo Bu Pi Ni Mo De Lei Jia) 《薩婆多部毘尼摩得勒伽》 Scroll 5 51
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 59 51

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
男子女人 男子女人 鬪男子女人及小兒 Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 Scroll 1 55
令女人 令女人 令女人於此法律信樂出家 Qutanmi Ji Guo Jing (Gotamī) 《瞿曇彌記果經》 Scroll 1 32
女人瞿昙弥 女人瞿曇彌 大女人瞿曇彌至世尊所 Qutanmi Ji Guo Jing (Gotamī) 《瞿曇彌記果經》 Scroll 1 25
女人施设 女人施設 我今為女人施設八尊師法 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 28 24
大女人 大女人 大女人瞿曇彌至世尊所 Qutanmi Ji Guo Jing (Gotamī) 《瞿曇彌記果經》 Scroll 1 23
女人奉持 女人奉持 女人奉持 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 28 22
谓女人 謂女人 謂女人不當犯 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 28 21
女人不当 女人不當 謂女人不當犯 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 28 21
施设女人 施設女人 我施設女人初重法 Qutanmi Ji Guo Jing (Gotamī) 《瞿曇彌記果經》 Scroll 1 8
女人作 女人作 若女人作如來 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 28 5

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
女人 Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
女人 Scroll 10 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
女人 Scroll 12 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
女人 Scroll 13 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
女人 Scroll 14 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
女人 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 6
女人 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 1
女人嫉妬 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 1
四千女人 Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 3
女人 Scroll 1 in Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 1
女人 Scroll 1 in Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 1
女人云何 Scroll 1 in Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 5
所見男子女人大小 Scroll 1 in Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 1
男子女人 Scroll 1 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 5
女人 Scroll 3 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
女人 Scroll 4 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 5
天下變為男子女人 Scroll 6 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 2
女人 Scroll 2 in Qishi Jing 《起世經》 1
復有男子女人 Scroll 7 in Qishi Jing 《起世經》 1
一切世間男子女人 Scroll 8 in Qishi Jing 《起世經》 1
若是女人 Scroll 2 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
男子女人 Scroll 8 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
女人 Scroll 4 in Madhyamāgama 《中阿含經》 5
女人 Scroll 8 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
女人第四沙門果 Scroll 28 in Madhyamāgama 《中阿含經》 89