NTI Reader
NTI Reader

芥子 jièzǐ

  1. jièzǐ noun a mustard seed
    Domain: Literary Chinese 文言文
    Notes: (FE '芥子' 1; CCD '芥子')
  2. jièzǐ noun something very small
    Domain: Literary Chinese 文言文
    Notes: (FE '芥子' 2)

Contained in

芥子气芥子瓦斯芥子劫须弥入芥子白芥子芥子加持

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Mahābalavajrakrodhasūtra (Da Weili Wu Shu Se Mo Ming Wang Jing) 《大威力烏樞瑟摩明王經》 Scroll 3 21
Sarvapuṇyasamuccayasamādhisūtra (Deng Ji Zhong De Sanmei Jing) 《等集眾德三昧經》 Scroll 1 14
Mahābalavajrakrodhasūtra (Da Weili Wu Shu Se Mo Ming Wang Jing) 《大威力烏樞瑟摩明王經》 Scroll 2 14
Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 2 13
Niepan Xuan Yi Fa Yuan Ji Yao 《涅槃玄義發源機要》 Scroll 3 12
Jingang Saduo Shuo Pin Na Ye Jia Tian Chengjiu Yi Gui Jing 《金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經》 Scroll 3 11
Susiddhikaramahātantrasādhanopāyikapaṭala (Su Xi Di Jie Luo Jing) 《蘇悉地羯羅經》 Scroll 3 10
Mahābalavajrakrodhasūtra (Da Weili Wu Shu Se Mo Ming Wang Jing) 《大威力烏樞瑟摩明王經》 Scroll 1 10
Zong Jing Lu 《宗鏡錄》 Scroll 25 9
Sarvapuṇyasamuccayasamādhisūtra (Ji Yiqie Fu De Sanmei Jing) 《集一切福德三昧經》 Scroll 1 9

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
芥子许 芥子許 意欲碎此身如芥子許 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 36 45
一芥子 一芥子 百歲者人取一芥子去 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 2 37
犹如芥子 猶如芥子 碎破須彌猶如芥子 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 1 17
中芥子 中芥子 滿中芥子 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 2 14
芥子中 芥子中 令入芥子中 Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 Scroll 2 12
芥子等 芥子等 由將芥子等須彌山 Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 Scroll 12 8
入芥子 入芥子 令入芥子中 Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 Scroll 2 7
贯芥子 貫芥子 以鍼貫芥子 Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 Scroll 30 6
芥子量 芥子量 有得一粒如芥子量 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 129 6
芥子数 芥子數 知所破碎芥子數乎 Sarvapuṇyasamuccayasamādhisūtra (Deng Ji Zhong De Sanmei Jing) 《等集眾德三昧經》 Scroll 1 5