NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

shuāi cuī

 1. shuāi adjective weak / feeble
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (Unihan '衰')
 2. cuī noun mourning garments
  Domain: Classical Chinese 古文
 3. shuāi verb to decline / to decay
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: FGS translation standard: Loss (Kroll '衰' 1; Unihan '衰')

Contained in

兴衰衰弱衰老衰退衰减衰微衰败衰亡衰落盛转衰度脱衰败救度五衰相现凶衰六衰衰颓盛衰衰迈经济衰退衰竭振衰起敝振衰起弊神经衰弱精神衰弱衰朽衰变衰人

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 35 52
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 31 28
Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 Scroll 9 26
Jin Guang Ming Zui Sheng Wang Jing Shu 《金光明最勝王經疏》 Scroll 5 22
Ren Wang Hu Guo Boreluomi Jing Shu 《仁王護國般若波羅蜜多經疏》 Scroll 3 18
Mātangīsūtra (Modengjia Jing) 《摩登伽經》 Scroll 2 17

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
衰耗 衰耗 有五衰耗 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 30
衰法 衰法 衰法 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 7 25
日衰 日衰 盛壯日衰 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 5 8
种衰 種衰 有四種衰 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 31 7
衰损 衰損 顏色為衰損 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 6
病衰 病衰 病衰 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 31 5
老衰 老衰 老衰 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 31 5
亲衰 親衰 親衰 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 31 5
财衰 財衰 財衰 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 31 5
色衰 色衰 形變色衰 Xiuxing Ben Qi Jing 《修行本起經》 Scroll 2 5

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
顏色 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
群生 Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 9
Scroll 8 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 1
Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 5
興盛 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 10
Scroll 2 in Sangītisūtra 《大集法門經》 1
善法 Scroll 1 in Śṛgālavādasūtra 《善生子經》 6
便瞋恚愁憂 Scroll 1 in Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 2
治生財物 Scroll 1 in Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 1
損害 Scroll 4 in Qishi Jing 《起世經》 2
Scroll 5 in Madhyamāgama 《中阿含經》 3
氣力 Scroll 6 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
Scroll 7 in Madhyamāgama 《中阿含經》 6
Scroll 8 in Madhyamāgama 《中阿含經》 3
Scroll 12 in Madhyamāgama 《中阿含經》 10
Scroll 1 in Fanmoyu Jing (Brahmāyusutta) 《梵摩渝經》 2
Scroll 7 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
Scroll 25 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 3
父母年老 Scroll 49 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
Scroll 1 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
一切榮華富貴 Scroll 4 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 2
Scroll 5 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1