NTI Reader
NTI Reader

shuāi cuī

 1. shuāi adjective weak / feeble
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '衰')
 2. cuī noun mourning garments
  Domain: Literary Chinese 文言文
 3. shuāi verb to decline / to decay
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: FGS translation standard: Loss (Kroll '衰' 1; Unihan '衰')

Contained in

兴衰衰弱衰老衰退衰减衰微衰败衰亡衰落盛转衰度脱衰败救度五衰相现凶衰六衰衰颓盛衰衰迈经济衰退衰竭振衰起敝振衰起弊神经衰弱精神衰弱衰朽衰变衰人衰乱

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
衰耗 衰耗 有五衰耗 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 30
衰法 衰法 衰法 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 7 25
日衰 日衰 盛壯日衰 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 5 8
种衰 種衰 有四種衰 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 31 7
衰损 衰損 顏色為衰損 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 6
财衰 財衰 財衰 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 31 5
衰弊 衰弊 體轉衰弊 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 8 5
色衰 色衰 形變色衰 Xiuxing Ben Qi Jing 《修行本起經》 Scroll 2 5
亲衰 親衰 親衰 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 31 5
老衰 老衰 老衰 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 31 5