NTI Reader
NTI Reader

寿 (壽) shòu

 1. shòu noun old age / long life
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 长命 (Guoyu '壽' n 1; Unihan '壽')
 2. shòu noun lifespan
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '壽')
 3. shòu noun age
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 年龄 (Guoyu '壽' n 2)
 4. shòu noun birthday
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 生日 (Guoyu '壽' n 3)
 5. shòu proper noun Shou
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Names 名字 , Concept: Surname 姓氏
  Notes: (Guoyu '壽' n 4)
 6. shòu verb to give gold or silk in congratulations
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '壽' v)
 7. shòu adjective used in preparation for death
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: For example, 寿衣 'burial clothes' or 寿木 'coffin' (Guoyu '壽' adj)

Contained in

寿命长寿高寿大乘无量寿庄严经无量寿经观无量寿佛经佛说长寿灭罪护诸童子陀罗尼经寿衣观无量寿经无量寿佛观经无量寿佛童寿寿数陈寿寿终正寝延年益寿佛说无量寿经无量寿殿无寿寿者相寿者见李延寿长寿王本起经长寿王经无量寿如来会无量寿佛说较量寿命经较量寿命经无量寿如来观行供养仪轨大乘无量寿经佛说大乘圣无量寿决定光明王如来陀罗尼经大乘圣无量寿决定光明王如来陀罗尼经圣六字增寿大明陀罗尼经金刚寿命陀罗尼念诵法金刚寿命陀罗尼经法金刚寿命陀罗尼经佛说一切如来金刚寿命陀罗尼经一切如来金刚寿命陀罗尼经佛说延寿妙门陀罗尼经延寿妙门陀罗尼经金刚福寿佛说无量寿佛化身大忿迅俱摩罗金刚念诵瑜伽仪轨法无量寿佛化身大忿迅俱摩罗金刚念诵瑜伽仪轨法佛说无量寿大智陀罗尼无量寿大智陀罗尼无量寿经优波提舍无量寿经义疏无量寿经义疏两卷无量寿经宗要无量寿经连义述文贊观无量寿经义疏

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 15 126
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 1 98
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 3 97
Bhadrakalpikasūtra (Xian Jie Jing) 《賢劫經》 Scroll 7 97
Commentary on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論疏》 Scroll 3 90
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 126 88
Fahua Wen Ju Ji 《法華文句記》 Scroll 9 83
Fa Hua Yi Shu 《法華義疏》 Scroll 10 82
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 2 80
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 4 76

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
住寿 住壽 捨命住壽 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 22
地狱寿 地獄壽 如二十厚雲地獄壽與一無雲地獄壽等 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 19 19
人寿 人壽 人壽八萬歲 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 17
寿一劫 壽一劫 金翅鳥壽一劫 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 20 15
舍寿 捨壽 今當捨壽 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 10
寿天 壽天 阿須倫壽天千歲 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 20 9
寿等 壽等 如二十厚雲地獄壽與一無雲地獄壽等 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 19 9
寿千 壽千 如是彼天壽千歲 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 7 8
寿天上 壽天上 壽天上五百歲 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 4 8
寿八 壽八 人壽八萬歲 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 7