shòu

shòu noun length of life / longevity
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: Variant of 壽 (Unihan '夀')

Collocations

  • 住夀 (住夀) 捨命住壽 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 2 — count: 22
  • 地狱夀 (地獄夀) 如二十厚雲地獄壽與一無雲地獄壽等 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 19 — count: 19
  • 人夀 (人夀) 人壽八萬歲 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 1 — count: 17
  • 夀一劫 (夀一劫) 金翅鳥壽一劫 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 20 — count: 15
  • 舍夀 (捨夀) 今當捨壽 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 3 — count: 10
  • 夀等 (夀等) 如二十厚雲地獄壽與一無雲地獄壽等 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 19 — count: 9
  • 夀天 (夀天) 阿須倫壽天千歲 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 20 — count: 9
  • 夀千 (夀千) 如是彼天壽千歲 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 7 — count: 8
  • 夀天上 (夀天上) 壽天上五百歲 — Dalou Tan Jing 《大樓炭經》, Scroll 4 — count: 8
  • 夀二 (夀二) 人壽二萬歲 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 1 — count: 7