NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

寿 (壽) shòu

shòu noun life / long life / lifespan
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Life 生活

Contained in

寿命长寿高寿大乘无量寿庄严经无量寿经观无量寿佛经佛说长寿灭罪护诸童子陀罗尼经寿衣观无量寿经无量寿佛观经无量寿佛童寿寿数陈寿寿终正寝延年益寿佛说无量寿经无量寿殿无寿寿者相寿者见李延寿长寿王本起经长寿王经无量寿如来会无量寿佛说较量寿命经较量寿命经无量寿如来观行供养仪轨大乘无量寿经佛说大乘圣无量寿决定光明王如来陀罗尼经大乘圣无量寿决定光明王如来陀罗尼经圣六字增寿大明陀罗尼经金刚寿命陀罗尼念诵法金刚寿命陀罗尼经法金刚寿命陀罗尼经佛说一切如来金刚寿命陀罗尼经一切如来金刚寿命陀罗尼经佛说延寿妙门陀罗尼经延寿妙门陀罗尼经金刚福寿佛说无量寿佛化身大忿迅俱摩罗金刚念诵瑜伽仪轨法无量寿佛化身大忿迅俱摩罗金刚念诵瑜伽仪轨法佛说无量寿大智陀罗尼无量寿大智陀罗尼无量寿经优波提舍无量寿经义疏无量寿经义疏两卷无量寿经宗要无量寿经连义述文贊观无量寿经义疏

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 15 126
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 1 98
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 3 97
Bhadrakalpikasūtra (Xian Jie Jing) 《賢劫經》 Scroll 7 97
Commentary on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論疏》 Scroll 3 90
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 126 88
Fahua Wen Ju Ji 《法華文句記》 Scroll 9 86
Fa Hua Yi Shu 《法華義疏》 Scroll 10 82
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 2 80
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 4 78

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
形寿 形壽 盡此形壽 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 29
住寿 住壽 捨命住壽 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 22
地狱寿 地獄壽 如二十厚雲地獄壽與一無雲地獄壽等 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 19 19
人寿 人壽 人壽八萬歲 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 17
寿一劫 壽一劫 金翅鳥壽一劫 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 20 15
舍寿 捨壽 今當捨壽 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 10
寿等 壽等 如二十厚雲地獄壽與一無雲地獄壽等 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 19 9
寿天 壽天 阿須倫壽天千歲 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 20 9
寿千 壽千 如是彼天壽千歲 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 7 8
寿天上 壽天上 壽天上五百歲 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 4 8

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
萬歲 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 9
Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 4
Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 4
Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 6
一者 Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 9
云何 Scroll 1 in Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 12
人生浮世 Scroll 1 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 2
萬歲 Scroll 2 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 2
在世萬歲 Scroll 1 in Qi Fo Fumu Xing Zi Jing 《七佛父母姓字經》 7
八十四千萬劫 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 3
Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 4
貪慕家居恩愛世間 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 6
三十三六千 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 2
滿一劫一劫 Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 27
一劫 Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
一劫 Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
名稱 Scroll 1 in Ren Xian Jing 《人仙經》 1
乃至 Scroll 3 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 1
乃至快樂 Scroll 1 in Sangītisūtra 《大集法門經》 1
宿命 Scroll 1 in Śṛgālavādasūtra 《尸迦羅越六方禮經》 1
乃至 Scroll 1 in Xin Fo Gongde Jing 《信佛功德經》 1
Scroll 1 in Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 2
Scroll 1 in Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 2
Scroll 1 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 2
是故泥犁長久 Scroll 2 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1