NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

铭 (銘) míng

 1. míng noun an inscription
  Domain: Art 艺术
  Notes: (XHZD '铭' 1)
 2. míng verb to inscribe / to engrave
  Domain: Art 艺术
  Notes: (Unihan '銘'; XHZD '铭' 2)
 3. míng adverb unforgettably
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (Unihan '銘')

Contained in

陈德铭座右铭九成宫醴泉铭铭文墓志铭柳子厚墓志铭信心铭铭记碑铭梁寿铭铭谢铭言铭刻

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Jingang Ding Yiqie Rulai Zhenshi She Dasheng Xian Zheng Da Jiao Wang Jing 《金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經》 Scroll 2 26
Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 Scroll 15 18
Record of the Teaching and Practices of Siming (Siming Zunzhe Jiao Xing Lu) 《四明尊者教行錄》 Scroll 7 16
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 4 15
Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 Scroll 28 13
Jingang Ding Jing Yujia Wenshushili Gongyang Yi Gui 《金剛頂經瑜伽文殊師利菩薩供養儀軌》 Scroll 1 13
Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 Scroll 16 13
Mahāpratisarādhāraṇīsūtra (Pubian Guangming Qing Jing Chisheng Ruyi Bao Yin Xin Wu Neng Sheng Da Ming Wang Da Sui Qiu Tuoluoni Jing) 《普遍光明清淨熾盛如意寶印心無能勝大明王大隨求陀羅尼經》 Scroll 2 13
Zi Men Jing Xun 《緇門警訓》 Scroll 1 12
Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 Scroll 8 11

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
铭婆 銘婆 銘婆嚩 Sarvatathāgatatattvasaṃgraha (Jingang Ding Yujia Zhong Lue Chu Niansong Jing) 《金剛頂瑜伽中略出念誦經》 Scroll 2 29
铭伽 銘伽 銘伽捨儞 She Da Piluzhena Cheng Fo Shenbian Jia Chi Jing Ru Lianhua Tai Cang Hai Hui Bei Sheng Man Tu Luo Guangda Niansong Yi Gui Gongyang Fangbian Hui 《攝大毘盧遮那成佛神變加持經入蓮華胎藏海會悲生曼荼攞廣大念誦儀軌供養方便會》 Scroll 2 22
惹铭 惹銘 布惹銘伽 Jingang Ding Yiqie Rulai Zhenshi She Dasheng Xian Zheng Da Jiao Wang Jing 《金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經》 Scroll 2 17
底铭 底銘 尾底銘囉賀囉惹 Mahāmeghasūtra (Da Yun Lun Qing Yu Jing) 《大雲輪請雨經》 Scroll 1 9
覩铭 覩銘 三彌儞舍緬覩銘 Mahāsahasrapramardanasūtra (Fo Shuo Shouhu Da Qian Guotu Jing) 《佛說守護大千國土經》 Scroll 1 9
憾铭 憾銘 憾銘 Mahāmayūrīvidyārājñīsūtra (Fomu Da Kongque Ming Wang Jing) 《佛母大孔雀明王經》 Scroll 2 6
娜铭 娜銘 娜銘 Da Sheng Miao Jixiang Pusa Shuo Chu Zai Jiao Ling Falun 《大聖妙吉祥菩薩說除災教令法輪》 Scroll 1 5
驮铭 馱銘 彥馱銘伽三母捺囉 Jingang Ding Yiqie Rulai Zhenshi She Dasheng Xian Zheng Da Jiao Wang Jing 《金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經》 Scroll 2 5
铭钵 銘鉢 銘鉢囉 Jingang Ding Yujia Qian Shou Qian Yan Guanzizai Pusa Xiuxing Yi Gui Jing 《金剛頂瑜伽千手千眼觀自在菩薩修行儀軌經》 Scroll 2 5
悉铭 悉銘 賀那捺郝鉢左跋悉銘 Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》 Scroll 4 4

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
著名 Scroll 1 in Lishi Yi Shan Jing 《佛說力士移山經》 1
Scroll 2 in Fo Ben Xing Jing 《佛本行經》 2
Scroll 4 in Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》 1
Scroll 1 in Chinese-Sanskrit Phonetic Comparison for the Prajñāpāramitāhṛdayasūtra 《唐梵翻對字音般若波羅蜜多心經》 1
Scroll 1 in Foshuo Sheng Fomu Xiao Zi Boreluomiduo Jing 《佛說聖佛母般若波羅蜜多經》 1
Scroll 2 in The Sūtra on the Mahāyāna Practice of the Six Perfections 《大乘理趣六波羅蜜多經》 1
心懷 Scroll 6 in The Lotus Sutra (Zheng Fa Hua Jing) 《正法華經》 1
Scroll 7 in Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 3
Scroll 1 in Ba Yiqie Yezhang Genben De Sheng Jingtu Shen Zhou 《拔一切業障根本得生淨土神呪》 1
Scroll 7 in Gagaṇagañjaparipṛcchā (Da Ji Da Xukongzang Pusa Suo Wen Jing) 《大集大虛空藏菩薩所問經》 1
Scroll 8 in Gagaṇagañjaparipṛcchā (Da Ji Da Xukongzang Pusa Suo Wen Jing) 《大集大虛空藏菩薩所問經》 1
大德輸入 Scroll 1 in Saptatathāgatapūrvapraṇidhānaviśeṣavistara (Yaoshi Liuli Guang Qi Fo Ben Yuan Gongde Jing) 《藥師琉璃光七佛本願功德經》 1
大德輸入 Scroll 2 in Saptatathāgatapūrvapraṇidhānaviśeṣavistara (Yaoshi Liuli Guang Qi Fo Ben Yuan Gongde Jing) 《藥師琉璃光七佛本願功德經》 1
Scroll 2 in She Da Piluzhena Cheng Fo Shenbian Jia Chi Jing Ru Lianhua Tai Cang Hai Hui Bei Sheng Man Tu Luo Guangda Niansong Yi Gui Gongyang Fangbian Hui 《攝大毘盧遮那成佛神變加持經入蓮華胎藏海會悲生曼荼攞廣大念誦儀軌供養方便會》 1
Scroll 2 in Da Piluzhena Jing Guangda Yi Gui 《大毘盧遮那經廣大儀軌》 1
Scroll 2 in Da Piluzhena Cheng Fo Shenbian Jia Chi Jing Lianhua Tai Cang Bei Sheng Mantuluo Guangda Chengjiu Yi Gui Gongyang Fangbian Hui 《大毘盧遮那成佛神變加持經蓮華胎藏悲生曼荼羅廣大成就儀軌供養方便會》 1
Scroll 2 in Da Pi Lushena Cheng Fo Shenbian Jia Chi Jing Lianhua Tai Cang Bei Sheng Mantuluo Guangda Chengjiu Yi Gui 《大毘盧舍那成佛神變加持經蓮華胎藏悲生曼荼羅廣大成就儀軌》 1
Scroll 3 in Da Piluzhena Cheng Fo Shenbian Jia Chi Jing Lianhua Tai Cang Puti Chuang Biao Zhi Putong Zhenyan Cang Guangda Chengjiu Yujia 《大毘盧遮那成佛神變加持經蓮華胎藏菩提幢標幟普通真言藏廣大成就瑜伽》 1
Scroll 1 in Da Piluzhena Cheng Fo Shenbian Jia Chi Jing Lue Shi Qi Zhi Niansong Suixing Fa 《大毘盧遮那成佛神變加持經略示七支念誦隨行法》 2
Scroll 2 in Sarvatathāgatatattvasaṃgraha (Jingang Ding Yujia Zhong Lue Chu Niansong Jing) 《金剛頂瑜伽中略出念誦經》 6
Scroll 2 in Jingang Ding Yiqie Rulai Zhenshi She Dasheng Xian Zheng Da Jiao Wang Jing 《金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經》 26
Scroll 5 in Māyājālamahātantra (Fo Shuo Yujia Da Jiao Wang Jing) 《佛說瑜伽大教王經》 1
Scroll 3 in Fo Shuo Dabei Kong Zhi Jingang Da Jiao Wang Yi Gui Jing 《佛說大悲空智金剛大教王儀軌經》 1
Scroll 3 in Dhāraṇīsamuccaya (Tuoluoni Ji Jing) 《陀羅尼集經》 1
Scroll 1 in Huo Hong Gui Bie Lu 《火吽軌別錄》 1