NTI Reader
NTI Reader

可知 kězhī

 1. kězhī adjective evidently / clearly / no wonder
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 当然 or 难怪 (CC-CEDICT '可知'; Guoyu '可知' 1, 2)
 2. kězhī adjective knowable
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (CC-CEDICT '可知'; Guoyu '可知' 4)
 3. kězhī adjective should be known
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 须知 (Guoyu '可知' 3)

Contained in

不可知论不可知主义难可知未可知

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Dafang Guang Fo Huayan Jing Sou Xuan Fen Qi Tong Zhi Fang Gui 《大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方軌》 Scroll 5 161
Dafang Guang Fo Huayan Jing Sou Xuan Fen Qi Tong Zhi Fang Gui 《大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方軌》 Scroll 2 107
Dafang Guang Fo Huayan Jing Sou Xuan Fen Qi Tong Zhi Fang Gui 《大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方軌》 Scroll 4 72
Commentary on the Fanwang Jing Bodhisattva Precepts 《梵網經菩薩戒本疏》 Scroll 6 71
Huayan Jing Tan Xuan Ji 《華嚴經探玄記》 Scroll 20 70
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 1 69
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 2 69
Huayan Jing Tan Xuan Ji 《華嚴經探玄記》 Scroll 18 67
Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 Scroll 9 67
Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 Scroll 7 66

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
可知边际 可知邊際 猶可知邊際 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 9 13
可知两 可知兩 四大洲界可知兩數 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 456 13
可知数 可知數 其中所有諸殑伽沙尚可知數 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 572 12
可知法 可知法 我知諸法所可知法而無增伺 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 23 8
世界可知 世界可知 小千世界可知斤兩 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 341 8
悉可知 悉可知 災怪悉可知矣 Shewei Guo Wang Shi Meng Jing 《佛說舍衛國王十夢經》 Scroll 1 8
知可知 知可知 我已得住知可知無差別智智故 Śraddhābāladhānāavatāramudrāsūtra (Xin Li Ru Yin Famen Jing) 《信力入印法門經》 Scroll 1 8
可知量 可知量 東方虛空可知量不 Diamond Sūtra 《佛說能斷金剛般若波羅蜜多經》 Scroll 1 6
可知体 可知體 所謂知可知體即是智體 Śraddhābāladhānāavatāramudrāsūtra (Xin Li Ru Yin Famen Jing) 《信力入印法門經》 Scroll 1 5
尘可知 塵可知 無影無塵可知其相 Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 Scroll 9 5