NTI Reader
NTI Reader

  1. proper noun Eleventh Earthly Branch
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Time 时间 , Concept: Earthly Branch 地支
  2. noun 7-9 p.m.
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Time 时间

Contained in

戊戌六君子戌博迦甲戌壬戌丙戌戊戌庚戌戌时

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Luo Fu Na Shuo Jiu Liao Xiao Er Jibing Jing 《囉嚩拏說救療小兒疾病經》 Scroll 1 9
Vajrasūcīśāstra (Jingang Zhen Lun) 《金剛針論》 Scroll 1 5
Dai Zong Chao Zeng Sikong Da Bian Zheng Guang Zhi San Zang He Shang Biao Zhi Ji 《代宗朝贈司空大辨正廣智三藏和上表制集》 Scroll 4 5
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 7 4
Qi Yao Rang Zai Jue 《七曜攘災決》 Scroll 2 4
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 18 3
Usnisa Vijaya Dharani Sutra (Fo Ding Zun Sheng Tuoluoni Jing) 《佛頂尊勝陀羅尼經》 Scroll 1 3
Pañcākṣaradhāraṇīkārikā (Wu Zi Tuoluoni Song) 《五字陀羅尼頌》 Scroll 1 3
Fo Zu Lidai Tong Zai 《佛祖歷代通載》 Scroll 14 3
Qi Yao Rang Zai Jue 《七曜攘災決》 Scroll 1 3

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
年庚戌 年庚戌 大治五年庚戌三月廿三日奉讀受於善明 Miaofa Lianhua Jing Xuan Zan 《妙法蓮華經玄贊》 Scroll 1 20
酉戌 酉戌 酉戌之時面東而坐 Amoghapāśakalparājasūtra (Bu Kong Juan Suo Shenbian Zhenyan Jing) 《不空羂索神變真言經》 Scroll 7 8
尾戌 尾戌 唵羯麼尾戌 Vajraśekharasūtra 《金剛頂瑜伽理趣般若經》 Scroll 1 8
戌驮 戌馱 尾戌馱麼帝 Da Pi Lushena Cheng Fo Shenbian Jia Chi Jing Lianhua Tai Cang Bei Sheng Mantuluo Guangda Chengjiu Yi Gui 《大毘盧舍那成佛神變加持經蓮華胎藏悲生曼荼羅廣大成就儀軌》 Scroll 2 8
黄昏戌 黃昏戌 黃昏戌 Brief Commentary on the Perfect Enlightenment Sūtra 《大方廣圓覺修多羅了義經略疏》 Scroll 2 6
戌亥 戌亥 酉戌亥為所化故 Xin Huayan Jing Lun 《新華嚴經論》 Scroll 4 6
戌陀 戌陀 戌陀那耶 Foshuo Da Amituo Jing 《佛說大阿彌陀經》 Scroll 1 6
嚩戌 嚩戌 婆嚩戌度唅 Jingang Ding Jing Duoluo Pusa Niansong Fa 《金剛頂經多羅菩薩念誦法》 Scroll 1 5
戌年 戌年 元文三戌年八月二十一日 Qing Jing Fashen Piluzhena Xin Di Famen Chengjiu Yiqie Tuoluoni San Zhong Xi Di 《清淨法身毘盧遮那心地法門成就一切陀羅尼三種悉地》 Scroll 1 4
戌岁 戌歲 戌歲四月十日示滅 Song Biographies of Eminent Monks 《宋高僧傳》 Scroll 12 4