NTI Reader
NTI Reader

僧宝 (僧寶) sēngbǎo

sēngbǎo set phrase the jewel of the monastic community
Domain: Buddhism 佛教
Notes: One of the 三寶 'triple gem' (Ding '僧寶'; FGDB '三寶'; SH '僧寶')

Contained in

僧宝节

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Dasheng Fa Yuan Yi Lin Zhang 《大乘法苑義林章》 Scroll 6 36
Huayan Jing Ming Fa Pin Nei Li San Bao Zhang 《華嚴經明法品內立三寶章》 Scroll 1 17
The Sūtra on the Mahāyāna Practice of the Six Perfections 《大乘理趣六波羅蜜多經》 Scroll 1 11
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 10 11
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 4 11
Mahāyānottaratantraśāstra (Jiujing Yi Cheng Bao Xing Lun) 《究竟一乘寶性論》 Scroll 2 9
Shi Shi Yao Lan 《釋氏要覽》 Scroll 2 8
Zong Jing Lu 《宗鏡錄》 Scroll 26 8
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 26 8
Mūlamadhyamakaśāstra (Fundamental Verses on the Middle Way) 《中論》 Scroll 4 7

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
比丘僧宝 比丘僧寶 佛寶法寶比丘僧寶 Pañcaviṃśatisāhasrikā-prajñāpāramitā Sūtra 《放光般若經》 Scroll 20 16
苾刍僧宝 苾蒭僧寶 苾芻僧寶 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll100 13
法宝僧宝 法寶僧寶 所謂佛寶法寶僧寶 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 28 13
施僧宝 施僧寶 若能施僧寶 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 3 10
堕僧宝 墮僧寶 說四雙八輩丈夫大人墮僧寶者 Da Fa Ju Tuoluoni Jing 《大法炬陀羅尼經》 Scroll 15 7
僧宝摄 僧寶攝 一切墮僧寶攝皆得僧和敬耶 Abhidharmadharmaskandhapādaśāstra (Apidamo Fa Yun Zu Lun) 《阿毘達磨法蘊足論》 Scroll 1 5
无有僧宝 無有僧寶 則無有僧寶 Mūlamadhyamakaśāstra (Fundamental Verses on the Middle Way) 《中論》 Scroll 4 5
僧宝及 僧寶及 僧寶及清淨戒 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 568 4
僧宝久 僧寶久 苾芻僧寶久住不滅 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 106 4
僧宝最上 僧寶最上 僧寶最上最第一 Mahāsahasrapramardanasūtra (Fo Shuo Shouhu Da Qian Guotu Jing) 《佛說守護大千國土經》 Scroll 2 4