NTI Reader
NTI Reader

yuè

 1. yuè noun month
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Time 时间
  Notes: When used for dates year 年 is always placed first, then month 月, day 日, and finally time (GCED '月'; Guoyu '月' n 2; Kroll '月' 3; Unihan '月').
 2. yuè noun moon
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Nature 大自然
  Notes: For example, 日月盈昃 'Sun high or low, moon full or parsed' (GCED '月'; Guoyu '月' n 1; Kroll '月' 1; QZW; Unihan '月').
 3. yuè noun Kangxi radical 74
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Radicals 部首
  Notes: moon (ABC back cover; GHC p. 7; GCED '月'; Guoyu '月' n 6; Unihan '月')
 4. yuè noun moonlight
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 月光 (Guoyu '月' n 3; Kroll '月' 2)
 5. yuè adjective monthly
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Time 时间
  Notes: In the sense of 每月; for example, 月薪 'monthly income' (Guoyu '月' adj 2; Kroll '月' 3a)
 6. yuè adjective shaped like the moon / crescent shaped
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: (Guoyu '月' adj 1; Kroll '月' 4)
 7. yuè proper noun Tokharians
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: As in 月氏 (Kroll '月' 5)
 8. yuè proper noun China rose
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: As in 月瑰 (Kroll '月' 6)
 9. yuè measure word a month
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Time 时间
  Notes: As a measure of time (Guoyu '月' n 4)
 10. yuè proper noun Yue
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Names 名字 , Concept: Surname 姓氏
  Notes: (Guoyu '月' n 5)

Contained in

一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月月份月底正月月球腊月包月月亮闰月月饼明月年月月光满月岁月月坛公园日月灯月令宝月瓶抱月瓶大月氏月季大月支月天月天子月称大善秋月救度百秋朗月母日月广圆母月光菩萨月光遍照菩萨月氏月光遍照月兔日月月精寺月轮月林道皎月日卯月

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Mātangīsūtra (Modengjia Jing) 《摩登伽經》 Scroll 2 201
Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 Scroll 9 143
Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 Scroll 8 94
Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 Scroll 4 70
Candrottarādārikāparipṛcchāsūtra (Fo Shuo Yue Shang Nu Jing) 《佛說月上女經》 Scroll 1 49
Commentary on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論疏》 Scroll 11 49
Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 Scroll 7 48
Buddhanāmasahasrapañcaśatacatustripañcadaśa (Wu Qian Wu Bai Fo Ming Shen Zhou Chu Zhang Mie Zui Jing) 《五千五百佛名神呪除障滅罪經》 Scroll 1 47
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 3 47
Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 Scroll 1 45

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
月八 月八 常以月八日 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 20 22
月十五 月十五 今夜月十五日月滿時 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 17 16
及月 及月 及月殿光夜半無曀光明照耀 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 57 11
月大城 月大城 月大城郭 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 6 10
犹如月 猶如月 當觀惡知識猶如月也 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 36 10
中月 中月 如星中月 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 10
月殿 月殿 宿月殿為第一 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 34 9
月姉 月姉 賢及月姉妹與拘薩羅王波斯匿共坐食時 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 59 8
后月 後月 猶如春後月 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 25 7
月大 月大 其輦光照月大宮殿 Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 Scroll 10 7