NTI Reader
NTI Reader

夜行 yèxíng

yèxíng noun night walk / night departure / nocturnal
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: (CC-CEDICT '夜行')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 41 26
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 4 22
Mahīśāsakavinaya 《彌沙塞部和醯五分律》 Scroll 23 19
Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 42 11
Wuming Luocha Ji 《無明羅剎集》 Scroll 1 4
Wan Song Laoren Ping Chang Tian Tong Jue Heshang Song Gu Congrong An Lu 《萬松老人評唱天童覺和尚頌古從容庵錄》 Scroll 4 4
Abhidharmanyāyānusāraśāstra (Apidamo Shun Zheng Lilun) 《阿毘達磨順正理論》 Scroll 6 4
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 5 4
Mūlasarvāstivādavinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye) 《根本說一切有部毘奈耶》 Scroll 4 3
The Blue Cliff Record (Biyanlu) 《佛果圜悟禪師碧巖錄》 Scroll 5 3

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
六夜行 六夜行 僧與彼比丘作白四羯磨六夜行摩那埵 Mahīśāsakavinaya 《彌沙塞部和醯五分律》 Scroll 23 39
夜行摩那埵 夜行摩那埵 僧與彼比丘作白四羯磨六夜行摩那埵 Mahīśāsakavinaya 《彌沙塞部和醯五分律》 Scroll 23 34
一夜行 一夜行 一日一夜行四十五時 Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 41 31
不许夜行 不許夜行 不許夜行 Quotations from Chan Master Ming Jue 《明覺禪師語錄》 Scroll 1 22
夜行三十 夜行三十 一日一夜行三十時 Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 41 13
人夜行 人夜行 何人夜行 Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 Scroll 8 12
夜行投 夜行投 不許夜行投 Quotations from Chan Master Ming Jue 《明覺禪師語錄》 Scroll 1 11
夜行人 夜行人 更有夜行人 Quotations from Chan Master Yunmen Kuangzhen 《雲門匡真禪師廣錄》 Scroll 2 11
夜行十五 夜行十五 一日一夜行十五時 Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 41 9
夜行见 夜行見 夜行見母 Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 Scroll 4 5