NTI Reader
NTI Reader

chén

 1. chén noun minister / statesman / official
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '臣' n 2; Rouzer 2007, p. 35; Unihan '臣')
 2. chén noun Kangxi radical 131
  Domain: Radicals 部首
  Notes: (ABC back cover; GHC p. 7; Guoyu '臣' n 5)
 3. chén noun a slave
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 奴隶 (Guoyu '臣' n 1)
 4. chén pronoun you
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: A respectful form of address for a more senior figure (Guoyu '臣' n 3; Rouzer 2007, p. 235)
 5. chén proper noun Chen
  Domain: Names 名字 , Concept: Surname 姓氏
  Notes: (Guoyu '臣' n 4)
 6. chén verb to obey / to comply
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of服从 (Guoyu '臣' v 1)
 7. chén verb to command / to direct
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of统率 (Guoyu '臣' v 2)

Contained in

大臣文臣功臣君臣臣妾印议政王大臣臣下群臣近臣梅尧臣宝臣弄臣家臣臣僚忠臣臣妾人臣臣子谋臣宠臣内臣臣服臣虏臣属重臣朝臣史臣逆臣奸臣臣民王臣微臣雨舍大臣开国功臣臣仆谋臣猛将诤臣车臣中臣鎌足幸臣功臣配享贤臣小臣爱臣奸臣

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Hongming Ji (Collection on the Propagation and Clarification of Buddhism) 《弘明集》 Scroll 12 62
Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 Scroll 29 48
Supplement to Records of the Transmission of the Lamp 《續傳燈錄》 Scroll 28 48
Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 Scroll 9 46
Mūlasarvāstivādavinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye) 《根本說一切有部毘奈耶》 Scroll 46 43
San Guo Yi Shi 《三國遺事》 Scroll 1 40
Mūlasarvāstivādanidānamātṛkā (Genben Shuo Yiqie You Bu Nituona Mu De Jia) 《根本說一切有部尼陀那目得迦》 Scroll 1 40
Shijia Pu 《釋迦譜》 Scroll 1 39
Mūlasarvāstivādavinayakṣudrakavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Za Shi) 《根本說一切有部毘奈耶雜事》 Scroll 28 36
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 1 34

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
臣宝 臣寶 六者藏聖臣寶 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 1 67
兵臣 兵臣 主兵臣即集四兵 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 57
藏臣 藏臣 即勅藏臣 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 2 39
圣臣 聖臣 主寶聖臣 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 2 25
大师臣 大師臣 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉 Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 Scroll 1 20
臣施护 臣施護 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護等奉 Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 1 17
臣曰 臣曰 勅藏臣曰 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 2 17
臣言 臣言 王即如臣言 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 15 15
臣白王 臣白王 諸臣白王 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 15 14
臣佐 臣佐 有諸臣佐 Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 1 14