NTI Reader
NTI Reader

王臣 wáng chén

wáng chén proper noun Wang Chen
Domain: History 历史 , Subdomain: China 中国 , Concept: Person 人
Notes: 16th century Chinese official (Wikipedia '王臣')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Sutra on the Wise and Foolish (Damamūka) 《賢愚經》 Scroll 9 11
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 3 9
Zhi Guan Fu Xing Chuan Hong Jue 《止觀輔行傳弘決》 Scroll 7 8
Ren Wang Hu Guo Boreluomi Jing Shu 《仁王護國般若波羅蜜多經疏》 Scroll 3 7
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 2 7
Jātaka Stories of the Bodhisattva (Pusa Ben Xing Jing) 《菩薩本行經》 Scroll 1 6
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 24 6
Jin Guang Ming Zui Sheng Wang Jing Shu 《金光明最勝王經疏》 Scroll 6 6
San Bao Ganying Yao Lue Lu 《三寶感應要略錄》 Scroll 3 6
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 6 5

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
王臣民 王臣民 并王臣民 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 2 37
王臣等 王臣等 國王王臣等 Ghanavyūhasūtra (Dasheng Mi Yan Jing) 《大乘密嚴經》 Scroll 1 6
及王臣 及王臣 令我父母及王臣民 Sutra on the Wise and Foolish (Damamūka) 《賢愚經》 Scroll 8 6
王臣佐 王臣佐 復當取長壽王臣佐殺之 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 16 6
王臣及 王臣及 是王臣及比丘二俱得罪 Ākāśagarbhasūtra (Xukong Zang Pusa Shen Zhou Jing) 《虛空藏菩薩神呪經》 Scroll 1 4
譬如王臣 譬如王臣 譬如王臣受王命出於多人聚中 Fo Shuo Fomu Chusheng San Fa Zang Boreboluomiduo Jing 《佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經》 Scroll 4 3
王臣众 王臣眾 諸有王臣眾 Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 117 3
王臣盗贼 王臣盜賊 亦不宣說王臣盜賊鬪諍 Mahāparinirvāṇasūtra (Mahaparinirvana Sutra) 《大般涅槃經》 Scroll 11 3
度王臣 度王臣 爾時有比丘度王臣出家受具足已 Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 24 3
亲近王臣 親近王臣 親近王臣 Udayanavatsarājaparipṛcchānāmaparivarta (Dasheng Rizi Wang Suo Wen Jing) 《大乘日子王所問經》 Scroll 1 2