NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

侍卫 (侍衛) shìwèi

shìwèi noun Imperial bodyguard
Domain: Modern Chinese 现代汉语
Notes: (CC-CEDICT '侍衛')

Contained in

侍卫官

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 20 7
Xin Huayan Jing Lun 《新華嚴經論》 Scroll 27 7
Shijia Pu 《釋迦譜》 Scroll 1 7
Geigu Zhangzhe Nu De Du Jing (Sumāgadhavadānasūtra) 《佛說給孤長者女得度因緣經》 Scroll 3 5
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 178 5
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 3 4
Mahāmaṇivipulavimānaviśvasupratiṣṭhitaguhyaparamarahasyakalparājadhāraṇī (Guangda Bao Louge Shan Zhu Mimi Tuoluoni Jing) 《廣大寶樓閣善住祕密陀羅尼經》 Scroll 3 4
Wangfa Zheng Lilun 《王法正理論》 Scroll 1 4
Fo Wei Youtian Wang Shuo Wangfa Zheng Lun Jing 《佛為優填王說王法政論經》 Scroll 1 4
Xin Huayan Jing Lun 《新華嚴經論》 Scroll 33 4

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
随侍卫 隨侍衛 此五鬼神常隨侍衛 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 20 12
侍卫左右 侍衛左右 羅呵王常有五大阿須倫侍衛左右 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 20 10
侍卫太子 侍衛太子 皆應日夜侍衛太子 Guoqu Xianzai Yinguo Jing (Sūtra on Past and Present Causes and Effects) 《過去現在因果經》 Scroll 2 5
左右侍卫 左右侍衛 左右侍衛 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 6 5
亲近侍卫 親近侍衛 而皆來集親近侍衛 Bodhisattvapiṭaka (Dasheng Pusa Cang Zhengfa Jing) 《佛說大乘菩薩藏正法經》 Scroll 22 5
随从侍卫 隨從侍衛 釋提桓因左右常有十大天子隨從侍衛 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 20 3
神侍卫 神侍衛 万神侍衛 Taizi Rui Ying Ben Qi Jing 《太子瑞應本起經》 Scroll 1 3
人侍卫 人侍衛 各遣二百五十人侍衛給使 Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 Scroll 6 3
随逐侍卫 隨逐侍衛 隨逐侍衛 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 58 3
庄严侍卫 莊嚴侍衛 我王莊嚴侍衛具十功德 Gaṇḍavyūhasūtra 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 11 3

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
居家眷屬侍衛 Scroll 7 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
大神侍衛世尊 Scroll 10 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
五大侍衛左右 Scroll 20 in Dīrghāgama 《長阿含經》 7
左右侍衛 Scroll 6 in Qishi Jing 《起世經》 4
侍衛 Scroll 6 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
使侍衛 Scroll 20 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 2
使侍衛 Scroll 30 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 2
獨步侍衛 Scroll 1 in Yangjuemo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《佛說鴦掘摩經》 1
侍衛煩惱 Scroll 2 in Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 1
使侍衛婆羅 Scroll 25 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
侍衛 Scroll 31 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
眷屬侍衛七寶具足 Scroll 3 in Geigu Zhangzhe Nu De Du Jing (Sumāgadhavadānasūtra) 《佛說給孤長者女得度因緣經》 5
侍衛 Scroll 1 in Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 1
太子官僚侍衛 Scroll 8 in Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 1
眾人侍衛 Scroll 2 in Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 1
侍衛 Scroll 3 in Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 1
周匝侍衛 Scroll 2 in Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 1
侍衛 Scroll 1 in Changshou Wang Jing 《長壽王經》 1
侍衛供養 Scroll 1 in Jinse Wang Jing (Kanakavarṇapūrvayoga)《金色王經》 1
侍衛 Scroll 1 in Fuli Taizi Yinyuan Jing (Puṇyabalāvadāna) 《福力太子因緣經》 1
侍衛 Scroll 1 in Xiuxing Ben Qi Jing 《修行本起經》 1
侍衛 Scroll 1 in Taizi Rui Ying Ben Qi Jing 《太子瑞應本起經》 2
萬人使侍衛左右 Scroll 1 in Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 1
侍衛菩薩 Scroll 2 in Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 3
婇女侍衛圍繞 Scroll 3 in Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 1