NTI Reader
NTI Reader

侍卫 (侍衛) shìwèi

shìwèi noun Imperial bodyguard
Domain: Modern Chinese 现代汉语
Notes: (CC-CEDICT '侍衛')

Contained in

侍卫官

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
随侍卫 隨侍衛 此五鬼神常隨侍衛 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 20 12
侍卫左右 侍衛左右 羅呵王常有五大阿須倫侍衛左右 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 20 10
左右侍卫 左右侍衛 左右侍衛 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 6 5
亲近侍卫 親近侍衛 而皆來集親近侍衛 Bodhisattvapiṭaka (Dasheng Pusa Cang Zhengfa Jing) 《佛說大乘菩薩藏正法經》 Scroll 22 5
侍卫太子 侍衛太子 皆應日夜侍衛太子 Guoqu Xianzai Yinguo Jing (Sūtra on Past and Present Causes and Effects) 《過去現在因果經》 Scroll 2 5
随逐侍卫 隨逐侍衛 隨逐侍衛 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 58 3
神侍卫 神侍衛 万神侍衛 Taizi Rui Ying Ben Qi Jing 《太子瑞應本起經》 Scroll 1 3
随从侍卫 隨從侍衛 釋提桓因左右常有十大天子隨從侍衛 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 20 3
鬼神侍卫 鬼神侍衛 毘沙門王常有五大鬼神侍衛左右 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 20 3
人侍卫 人侍衛 各遣二百五十人侍衛給使 Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 Scroll 6 3