NTI Reader
NTI Reader

侍卫 (侍衛) shìwèi

shìwèi noun Imperial bodyguard
Domain: Modern Chinese 现代汉语
Notes: (CC-CEDICT '侍衛')

Contained in

侍卫官

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Xin Huayan Jing Lun 《新華嚴經論》 Scroll 27 7
Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 20 7
Shijia Pu 《釋迦譜》 Scroll 1 7
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 178 5
Geigu Zhangzhe Nu De Du Jing (Sumāgadhavadānasūtra) 《佛說給孤長者女得度因緣經》 Scroll 3 5
Mahāmaṇivipulavimānaviśvasupratiṣṭhitaguhyaparamarahasyakalparājadhāraṇī (Guangda Bao Louge Shan Zhu Mimi Tuoluoni Jing) 《廣大寶樓閣善住祕密陀羅尼經》 Scroll 3 4
Fo Wei Youtian Wang Shuo Wangfa Zheng Lun Jing 《佛為優填王說王法政論經》 Scroll 1 4
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 3 4
Xin Huayan Jing Lun 《新華嚴經論》 Scroll 33 4
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 22 4

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
随侍卫 隨侍衛 此五鬼神常隨侍衛 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 20 12
侍卫左右 侍衛左右 羅呵王常有五大阿須倫侍衛左右 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 20 10
左右侍卫 左右侍衛 左右侍衛 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 6 5
侍卫太子 侍衛太子 皆應日夜侍衛太子 Guoqu Xianzai Yinguo Jing (Sūtra on Past and Present Causes and Effects) 《過去現在因果經》 Scroll 2 5
亲近侍卫 親近侍衛 而皆來集親近侍衛 Bodhisattvapiṭaka (Dasheng Pusa Cang Zhengfa Jing) 《佛說大乘菩薩藏正法經》 Scroll 22 5
鬼神侍卫 鬼神侍衛 毘沙門王常有五大鬼神侍衛左右 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 20 3
随从侍卫 隨從侍衛 釋提桓因左右常有十大天子隨從侍衛 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 20 3
人侍卫 人侍衛 各遣二百五十人侍衛給使 Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 Scroll 6 3
随逐侍卫 隨逐侍衛 隨逐侍衛 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 58 3
庄严侍卫 莊嚴侍衛 我王莊嚴侍衛具十功德 Gaṇḍavyūhasūtra 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 11 3