NTI Reader
NTI Reader

侍卫 (侍衛) shìwèi

shìwèi noun Imperial bodyguard
Domain: Modern Chinese 现代汉语
Notes: (CC-CEDICT '侍衛')

Contained in

侍卫官

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Shijia Pu 《釋迦譜》 Scroll 1 7
Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 20 7
Xin Huayan Jing Lun 《新華嚴經論》 Scroll 27 7
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 178 5
Geigu Zhangzhe Nu De Du Jing (Sumāgadhavadānasūtra) 《佛說給孤長者女得度因緣經》 Scroll 3 5
Mahāmaṇivipulavimānaviśvasupratiṣṭhitaguhyaparamarahasyakalparājadhāraṇī (Guangda Bao Louge Shan Zhu Mimi Tuoluoni Jing) 《廣大寶樓閣善住祕密陀羅尼經》 Scroll 3 4
Qishi Jing 《起世經》 Scroll 6 4
Xin Huayan Jing Lun 《新華嚴經論》 Scroll 33 4
Fo Wei Youtian Wang Shuo Wangfa Zheng Lun Jing 《佛為優填王說王法政論經》 Scroll 1 4
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 22 4

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
随侍卫 隨侍衛 此五鬼神常隨侍衛 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 20 12
侍卫左右 侍衛左右 羅呵王常有五大阿須倫侍衛左右 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 20 10
侍卫太子 侍衛太子 皆應日夜侍衛太子 Guoqu Xianzai Yinguo Jing (Sūtra on Past and Present Causes and Effects) 《過去現在因果經》 Scroll 2 5
亲近侍卫 親近侍衛 而皆來集親近侍衛 Bodhisattvapiṭaka (Dasheng Pusa Cang Zhengfa Jing) 《佛說大乘菩薩藏正法經》 Scroll 22 5
左右侍卫 左右侍衛 左右侍衛 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 6 5
侍卫菩萨 侍衛菩薩 誰能堪任侍衛菩薩 Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 Scroll 2 3
人侍卫 人侍衛 各遣二百五十人侍衛給使 Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 Scroll 6 3
随从侍卫 隨從侍衛 釋提桓因左右常有十大天子隨從侍衛 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 20 3
鬼神侍卫 鬼神侍衛 毘沙門王常有五大鬼神侍衛左右 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 20 3
仗侍卫 仗侍衛 召二萬人悉使被鎧皆執兵仗侍衛左右 Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 Scroll 1 3