NTI Reader
NTI Reader

大福 dàfú

  1. dàfú proper noun Dafu
    Domain: Places 地方 , Concept: Place Name 地名
    Notes: A traditional name for the 宜蘭 Yilan county area in Taiwan (Wikipedia '大福 (地名)')
  2. dàfú noun Daifuku
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Food and Drink 饮食
    Notes: A Japanese snack (Wikipedia '大福 (食品)')

Contained in

大福先寺大福光寺量大福大

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Daśacakrakṣitigarbha (Dasheng Da Ji Dizang Shi Lun Jing) 《大乘大集地藏十輪經》 Scroll 9 14
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 32 12
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 27 12
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 8 11
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 26 11
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 2 11
Daśacakrakṣitigarbha (Dasheng Da Ji Dizang Shi Lun Jing) 《大乘大集地藏十輪經》 Scroll 10 11
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 48 10
Daśacakrakṣitigarbha (Dafangguang Shi Lun Jing) 《大方廣十輪經》 Scroll 7 10
Daśacakrakṣitigarbha (Dafangguang Shi Lun Jing) 《大方廣十輪經》 Scroll 8 9

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
大福德 大福德 復云何業獲大福德 Fenbie Shan E Bao Ying Jing (Śukasūtra)《分別善惡報應經》 Scroll 1 106
大福田 大福田 如此大福田眾在王舍城共受夏坐 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 57 86
大福祐 大福祐 令諸施主得大福祐 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 1 78
作大福 作大福 佛弟子家時作大福 Older Sutra of Parables 《舊雜譬喻經》 Scroll 1 56
大福利 大福利 此人長夜獲大福利 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 2 30
具大福 具大福 具大福報 Fo Weishou Jia Zhengzhe Shuo Yebao Chabie Jing (Śukasūtra)《佛為首迦長者說業報差別經》 Scroll 1 30
获大福 穫大福 則獲大福 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 7 28
大福报 大福報 有大福報 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 2 20
果大福 果大福 當得大果大福利 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 27 17
大福智 大福智 以大福智莊嚴國故 Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 Scroll 2 15