1. verb to weep / to whimper
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: As in 啼哭 (Guoyu '啼' v 1; Unihan '啼')
 2. verb to howl / to twitter
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: Of birds and animals; in the sense of 鸣叫 (Guoyu '啼' v 2; Unihan '啼')

Contained in

Contained in

啼哭啼泣悲啼啼声啼叫啼痕

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 6 Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 — count: 16
 • Scroll 4 Tuoluoni Za Ji 《陀羅尼雜集》 — count: 12
 • Scroll 60 Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 — count: 12
 • Scroll 1 Aparimitāyurjñānahṛdayadhāraṇī / Emituo Gu Yinsheng Wang Tuoluoni Jing 《阿彌陀鼓音聲王陀羅尼經》 — count: 11
 • Scroll 1 Quotations from Abbot Ru Jing 《如淨和尚語錄》 — count: 10
 • Scroll 1 Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 — count: 9
 • Scroll 1 Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 — count: 7
 • Scroll 38 Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 — count: 7
 • Scroll 40 Mahāparinirvāṇasūtra (Mahaparinirvana Sutra) 《大般涅槃經》 — count: 7
 • Scroll 44 Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 — count: 7

Collocations

 • 啼泪 (啼淚) 持頭面插牀下啼淚出 — Dou Tiao (Śukasūtra)《兜調經》, Scroll 1 — count: 9
 • 啼呼 (啼呼) 群鹿啼呼 — Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》, Scroll 6 — count: 6
 • 啼菩萨摩诃萨 (啼菩薩摩訶薩) 應如常啼菩薩摩訶薩求 — The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》, Scroll 398 — count: 5
 • 号啼 (號啼) 悲泣號啼 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 4 — count: 5
 • 鸣啼 (鳴啼) 禽獸鳴啼 — Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》, Scroll 4 — count: 5
 • 啼时 (啼時) 山鬼啼時 — Chinese-Sanskrit Phonetic Comparison for the Prajñāpāramitāhṛdayasūtra 《唐梵翻對字音般若波羅蜜多心經》, Scroll 1 — count: 4
 • 啼笑 (啼笑) 現啼笑憙怒 — Fo Suo Xing Zan (Buddhacarita) 《佛所行讚》, Scroll 4 — count: 4
 • 一啼 (一啼) 一啼 — Mahāparinirvāṇasūtra (Mahaparinirvana Sutra) 《大般涅槃經》, Scroll 40 — count: 4
 • 女啼 (女啼) 女啼 — Mātangīsūtra (Fo Shuo Mo Deng Nu Jing) 《佛說摩鄧女經》, Scroll 1 — count: 4
 • 啼例 (啼例) 於東方第五十四天下閻浮提名曰啼例 — Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》, Scroll 7 — count: 3