NTI Reader
NTI Reader

审谛 (審諦) shěndì

shěndì verb to look at carefully / to examine
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: (CC-CEDICT '審諦')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Abhidharmadharmaskandhapādaśāstra (Apidamo Fa Yun Zu Lun) 《阿毘達磨法蘊足論》 Scroll 8 14
Fo Shuo Wenshushili Xian Baozang Jing 《佛說文殊師利現寶藏經》 Scroll 2 10
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 549 8
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 562 7
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 16 7
Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 12 7
Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 Scroll 30 7
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 540 6
Daśabhūmikasūtra (Jian Bei Yiqie Zhi De Jing) 《漸備一切智德經》 Scroll 4 6
Zui Sheng Wen Pusa Shi Zhu Chu Gou Duan Jie Jing 《最勝問菩薩十住除垢斷結經》 Scroll 4 6

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
审谛观察 審諦觀察 審諦觀察 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 42 48
审谛思惟 審諦思惟 審諦思惟 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 6 29
审谛观 審諦觀 入定審諦觀 Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 Scroll 1 10
慧审谛 慧審諦 以增上慧審諦觀察 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 540 9
审谛住 審諦住 智者審諦住 Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 Scroll 28 6
审谛忍 審諦忍 異見審諦忍 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 13 5
审谛知 審諦知 審諦知正 Daśabhūmikasūtra (Jian Bei Yiqie Zhi De Jing) 《漸備一切智德經》 Scroll 4 5
审谛守戒 審諦守戒 審諦守戒信 Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 Scroll 30 5
八道审谛 八道審諦 八道審諦 Fa Ju JIng (Dharmapada) 《法句經》 Scroll 2 4
智者审谛 智者審諦 智者審諦住 Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 Scroll 28 4