NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

西晋 (西晉) Xī Jìn

Xī Jìn proper noun Western Jin Dynasty
Domain: History 历史 , Subdomain: China 中国 , Concept: Dynasty 朝代
Notes: 265 - 317 (GCED, p. 1364)

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 20 114
Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 Scroll 24 95
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 14 94
Da Zhoukan Ding Zhong Jing Mulu 《大周刊定眾經目錄》 Scroll 9 86
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 15 82
Da Zhoukan Ding Zhong Jing Mulu 《大周刊定眾經目錄》 Scroll 8 81
Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 Scroll 25 81
Da Tang Nei Dian Lu 《大唐內典錄》 Scroll 6 77
Da Zhoukan Ding Zhong Jing Mulu 《大周刊定眾經目錄》 Scroll 1 70
Da Tang Nei Dian Lu 《大唐內典錄》 Scroll 9 68

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
右西晋 右西晉 右西晉四帝合五十二年移都建康 Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 1 428
西晋三藏 西晉三藏 西晉三藏法炬譯 Ding Sheng Wang Gushi Jing 《頂生王故事經》 Scroll 1 256
西晋竺法护 西晉竺法護 西晉竺法護譯 Samantamukhaparivarta (Pumenping Jing) 《佛說普門品經》- alternate version Scroll 1 178
西晋惠 西晉惠 西晉惠帝永康年中 The Lotus Sutra (Miaofa Lianhua Jing) 《妙法蓮華經》 Scroll 1 177
西晋月氏 西晉月氏 西晉月氏國三藏竺法護譯 Li Shui Jing (Pacalā Sutta) 《離睡經》 Scroll 1 141
西晋代 西晉代 右西晉代竺法護譯 Da Zhoukan Ding Zhong Jing Mulu 《大周刊定眾經目錄》 Scroll 1 133
西晋沙门 西晉沙門 西晉沙門支法度譯 Śṛgālavādasūtra 《善生子經》 Scroll 1 117
附西晋 附西晉 失譯人名今附西晉錄 Salt Water Parable Sūtra 《鹹水喻經》 Scroll 1 85
西晋录 西晉錄 失譯人名今附西晉錄 Salt Water Parable Sūtra 《鹹水喻經》 Scroll 1 74
西晋太康 西晉太康 西晉太康二 Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 Scroll 15 33

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
西晉河內沙門白法祖 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 1
西晉河內沙門白法祖 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 1
西晉沙門支法度 Scroll 1 in Śṛgālavādasūtra 《善生子經》 1
西晉沙門法立法炬 Scroll 1 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
西晉沙門法立法炬 Scroll 2 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
西晉沙門法立法炬 Scroll 3 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
西晉沙門法立法炬 Scroll 4 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
西晉沙門法立法炬 Scroll 5 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
譯人西晉 Scroll 1 in Salt Water Parable Sūtra 《鹹水喻經》 1
西晉三藏法師法炬 Scroll 1 in Heng Shui Jing (Uposatha) 《恒水經》 1
西晉沙門法炬 Scroll 1 in Fa Hai Jing 《法海經》 1
西晉三藏法炬 Scroll 1 in Ding Sheng Wang Gushi Jing 《頂生王故事經》 1
西晉月氏三藏竺法護 Scroll 1 in Li Shui Jing (Pacalā Sutta) 《離睡經》 1
西晉沙門法炬 Scroll 1 in Qiu Yu Jing (Anaṅgaṇasutta) 《求欲經》 1
西晉三藏竺法護 Scroll 1 in Shou Sui Jing (Anumānasutta) 《受歲經》 1
西晉沙門法炬 Scroll 1 in Ku Yin Yin Shi Jing (Cuḷadukkhakkhandhasutta) 《苦陰因事經》 1
西晉月支三藏竺法護 Scroll 1 in Le Xiang Jing (Mulapariyāyasutta) 《樂想經》 1
西晉月氏三藏竺法護 Scroll 1 in Shou Xin Sui Jing (Pravāraṇasūtra) 《受新歲經》 1
西晉三藏法師法炬 Scroll 1 in Zhanpo Biqiu Jing (Kāraṇḍavasutta) 《瞻婆比丘經》 1
西晉沙門法炬 Scroll 1 in Fu Yin Jing (Kāmabhogī) 《伏婬經》 1
西晉沙門法炬 Scroll 1 in Shu Jing (Gaṇakamoggallāānasutta) 《數經》 1
西晉月氏三藏竺法護 Scroll 1 in Zun Shang Jing (Lomasakaṅgiyabhaddekarattasutta)《尊上經》 1
西晉月氏三藏竺法護 Scroll 1 in Yi Jing (Ummagga)《意經》 1
西晉三藏竺法護 Scroll 1 in Ying Fa Jing (Mahādhammasamādānasutta) 《應法經》 1
譯人西晉 Scroll 1 in Zhi Yi Jing 《治意經》 1