NTI Reader
NTI Reader

五十一 wǔshíyī

wǔshíyī number 51
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量
Notes: (Wikipedia '51')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Da Zong Di Xuan Wenben Lun 《大宗地玄文本論》 Scroll 8 21
Da Zong Di Xuan Wenben Lun 《大宗地玄文本論》 Scroll 6 20
Da Zong Di Xuan Wenben Lun 《大宗地玄文本論》 Scroll 2 18
Notes on the Viṁśatikāvṛtti 《成唯識論述記》 Scroll 4 15
Da Zong Di Xuan Wenben Lun 《大宗地玄文本論》 Scroll 4 14
Da Zong Di Xuan Wenben Lun 《大宗地玄文本論》 Scroll 7 12
Notes on the Viṁśatikāvṛtti 《成唯識論述記》 Scroll 5 12
Da Zong Di Xuan Wenben Lun 《大宗地玄文本論》 Scroll 16 11
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 10 10
Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 Scroll 18 8

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
五十一位 五十一位 五十一位中 Da Zong Di Xuan Wenben Lun 《大宗地玄文本論》 Scroll 2 41
五十一种 五十一種 略有五十一種 Mahāyānaśatadharmaprakāśamukhaśāstra (Dasheng Bai Fa Ming Men Lun) 《大乘百法明門論》 Scroll 1 31
五十一句 五十一句 五十一句 Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》 Scroll 3 23
百五十一 百五十一 大般若波羅蜜多經卷第一百五十一 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 151 16
偈五十一 偈五十一 如偈五十一位中如次無超轉故 Da Zong Di Xuan Wenben Lun 《大宗地玄文本論》 Scroll 2 13
一百五十一 一百五十一 一百五十一字 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 10 11
五十一由旬 五十一由旬 日宮縱廣五十一由旬 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 22 10
引五十一 引五十一 引五十一句 Sarvadurgatipariśodhanauṣṇīṣavijayadhāraṇi (Zui Sheng Fo Ding Tuoluoni Jing) 《最勝佛頂陀羅尼經》 Scroll 1 9
一五十一 一五十一 一五十一中 Da Zong Di Xuan Wenben Lun 《大宗地玄文本論》 Scroll 7 8
摄五十一 攝五十一 一一位位各攝五十一時處轉 Da Zong Di Xuan Wenben Lun 《大宗地玄文本論》 Scroll 8 7