chǐ

 1. chǐ measure word chi / a Chinese foot / a foot
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量
  Notes: A unit of length equal to one third of a meter; there are 10 寸 in one 尺 in the Chinese Market System of Weights and Measures (Guoyu '尺' n 1; Kroll 2015 '尺' 1, p. 52; Unihan '尺'; XHZD '尺' 1, p. 90)
 2. chǐ noun a ruler / a tape-measure
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: (Guoyu '尺' n 2; XHZD '尺' 2, p. 90)
 3. chǐ adjective small
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 微小 (Guoyu '尺' adj; Kroll 2015 '尺' 2, p. 52)
 4. chǐ noun a drawing tool
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (XHZD '尺' 3, p. 90)

Contained in

Also contained in

尺子英尺公尺尺寸立方英尺比例尺尺度曲尺工尺谱咫尺七尺丈尺摺尺卡尺镇尺塞尺尺寸过大尺码尺蠖蛾探尺标准尺寸水平尺油尺深度尺界尺皮尺直尺矩尺座立方公尺表尺计算尺软尺游标卡尺量尺寸量油尺卷尺咫尺天涯尺骨活动曲尺直角尺万能曲尺丁字尺尺规作图市尺平方英尺标尺矩尺角尺角曲尺

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 2 Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 — count: 59
 • Scroll 1 Shijia Fangzhi 《釋迦方志》 — count: 52
 • Scroll 3 Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 — count: 52
 • Scroll 2 Shijia Fangzhi 《釋迦方志》 — count: 43
 • Scroll 29 Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 — count: 42
 • Scroll 2 Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 — count: 38
 • Scroll 12 Dhāraṇīsamuccaya (Tuoluoni Ji Jing) 《陀羅尼集經》 — count: 33
 • Scroll 1 Fo Zhi Biqiu Liu Wu Tu 《佛制比丘六物圖》 — count: 32
 • Scroll 2 Ji Shenzhou San Bao Gan Tong Lu 《集神州三寶感通錄》 — count: 32
 • Scroll 1 Fajie Tu Ji Cong Sui Lu 《法界圖記叢髓錄》 — count: 32