méi

 1. méi noun eyebrows
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Health 健康
  Notes: (Unihan '眉')
 2. méi noun the upper margin of book
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '眉')

Contained in

Also contained in

眉毛画眉眉头柳叶眉页眉眉梢眉清目秀蛾眉慈眉善目眉间眉心眉目眉目情绪美眉须眉眉睫扬眉皱眉燃眉眉山齐眉愁眉苦脸眉宇娥眉横眉火烧眉毛眉目传情眉批眉县颦眉皱眉头眉端展眉峨眉眉眼蹙眉赤眉柳眉八字眉蛾眉皓齿丹眉流眉飞色舞丢眉弄眼

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 9 Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 — count: 39
 • Scroll 1 Fo Shuo Dabai Sangai Zong Chi Tuoluoni Jing 《佛說大白傘蓋總持陀羅尼經》 — count: 37
 • Scroll 7 Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 — count: 16
 • Scroll 8 Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 — count: 15
 • Scroll 1 Fo Shuo Zaoxiang Liangdu Jing Jie 《佛說造像量度經解》 — count: 10
 • Scroll 2 Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 — count: 8
 • Scroll 2 Wan Song Laoren Ping Chang Tian Tong Jue Heshang Song Gu Congrong An Lu 《萬松老人評唱天童覺和尚頌古從容庵錄》 — count: 7
 • Scroll 4 Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 — count: 7
 • Scroll 2 The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 — count: 7
 • Scroll 3 Jin Guang Ming Zui Sheng Wang Jing Shu 《金光明最勝王經疏》 — count: 7

Collocations

 • 双眉 (雙眉) 雙眉細揚若初月 — Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》, Scroll 23 — count: 23
 • 眉高 (眉高) 支節相稱眉高而長 — Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》, Scroll 1 — count: 12
 • 两眉 (兩眉) 太子兩眉中間有白毫相 — Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》, Scroll 3 — count: 9
 • 佛眉 (佛眉) 佛眉一相之德恒沙可算 — Fanmoyu Jing (Brahmāyusutta) 《梵摩渝經》, Scroll 1 — count: 6
 • 眉绮靡 (眉綺靡) 世尊雙眉綺靡順次紺瑠璃色 — The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》, Scroll 381 — count: 5
 • 眉细 (眉細) 眉細脩揚 — Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》, Scroll 23 — count: 5
 • 眉顶 (眉頂) 即從眉頂大人之相演百千光 — The Lotus Sutra (Zheng Fa Hua Jing) 《正法華經》, Scroll 9 — count: 3
 • 眉中 (眉中) 三十一相白毛眉中跱 — Fanmoyu Jing (Brahmāyusutta) 《梵摩渝經》, Scroll 1 — count: 3
 • 置眉 (置眉) 風節置眉上 — She Da Piluzhena Cheng Fo Shenbian Jia Chi Jing Ru Lianhua Tai Cang Hai Hui Bei Sheng Man Tu Luo Guangda Niansong Yi Gui Gongyang Fangbian Hui 《攝大毘盧遮那成佛神變加持經入蓮華胎藏海會悲生曼荼攞廣大念誦儀軌供養方便會》, Scroll 2 — count: 3
 • 放眉 (放眉) 佛放眉中光 — Taizi Rui Ying Ben Qi Jing 《太子瑞應本起經》, Scroll 2 — count: 3