NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

胶 (膠) jiāo

jiāo noun glue / gum
Domain: Materials Science 材料科学

Contained in

胶囊胶卷胶片橡胶胶州胶合板塑胶强力胶胶质橡胶树胶结树胶黐胶胶水胶黏胶乳胶泥胶木乳胶胶带

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 52 9
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 73 9
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 14 8
Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 Scroll 4 7
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 25 6
Fo Shuo Jin Pi Luo Tongzi Weide Jing 《佛說金毘羅童子威德經》 Scroll 1 6
Mahāmaṇivipulavimānaviśvasupratiṣṭhitaguhyaparamarahasyakalparājadhāraṇī (Dabao Guangbo Louge Shan Zhu Mimi Tuoluoni Jing) 《大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼經》 Scroll 2 6
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 40 6
Susiddhikaramahātantrasādhanopāyikapaṭala (Su Xi Di Jie Luo Jing) 《蘇悉地羯羅經》 Scroll 1 5
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 24 5

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
胶香 膠香 膠香 The Lotus Sutra (Miaofa Lianhua Jing) 《妙法蓮華經》 Scroll 6 79
白胶 白膠 白膠香 He Bu Jin Guangming Jing 《合部金光明經》 Scroll 6 55
皮胶 皮膠 無用皮膠 Subāhuparipṛcchā (Miao Bi Pusa Suo Wen Jing) 《妙臂菩薩所問經》 Scroll 1 42
胡胶 鬍膠 機關與胡膠 Da Zhuangyan Lun Jing (Kalpanāmaṇḍitikā) 《大莊嚴論經》 Scroll 11 28
香胶 香膠 樹香膠香 Susiddhikaramahātantrasādhanopāyikapaṭala (Su Xi Di Jie Luo Jing) 《蘇悉地羯羅經》 Scroll 1 21
用胶 用膠 用膠香和酥護摩 Susiddhikaramahātantrasādhanopāyikapaṭala (Su Xi Di Jie Luo Jing) 《蘇悉地羯羅經》 Scroll 2 16
七胶 七膠 此七膠香 Susiddhikaramahātantrasādhanopāyikapaṭala (Su Xi Di Jie Luo Jing) 《蘇悉地羯羅經》 Scroll 1 9
胶作 膠作 爾時諸比丘尼用胡膠作男根 Mahīśāsakavinaya 《彌沙塞部和醯五分律》 Scroll 12 9
胶漆 膠漆 膠漆得其素 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 16 9
胶调和 膠調和 用諸香膠調和彩色 Subāhuparipṛcchā (Miao Bi Pusa Suo Wen Jing) 《妙臂菩薩所問經》 Scroll 1 5

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
Scroll 16 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 2
譬如士夫 Scroll 18 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 2
著作 Scroll 23 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
Scroll 24 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 5
Scroll 35 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 5
Scroll 4 in Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 2
機關 Scroll 11 in Da Zhuangyan Lun Jing (Kalpanāmaṇḍitikā) 《大莊嚴論經》 1
如此 Scroll 10 in Sutra on the Wise and Foolish (Damamūka) 《賢愚經》 1
Scroll 1 in The Lotus Sutra (Miaofa Lianhua Jing) 《妙法蓮華經》 2
Scroll 6 in The Lotus Sutra (Miaofa Lianhua Jing) 《妙法蓮華經》 1
漆布 Scroll 1 in The Lotus Sutra (Tian Pin Miaofa Lianhua Jing) - alternate translation 《添品妙法蓮華經》 1
Scroll 6 in The Lotus Sutra (Tian Pin Miaofa Lianhua Jing) - alternate translation 《添品妙法蓮華經》 1
Scroll 4 in Avaivartikacakrasūtra (Butuizhuan Falun Jing) 《不退轉法輪經》 1
耳根因緣 Scroll 1 in The Samantabhadra Contemplation Sutra / Guanxian Xian Pusa Xing Fa Jing 《佛說觀普賢菩薩行法經》 1
Scroll 1 in Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 1
猶如獼猴 Scroll 69 in Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 1
Scroll 97 in Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 1
譬如獼猴 Scroll 12 in Pitāputrasamāgama (Fu Zi He Ji Jing) 《父子合集經》 1
譬如 Scroll 2 in Rāṣṭrapālaparipṛcchā (Hu Guo Zunzhe Suo Wen Dasheng Jing) 《護國尊者所問大乘經》 1
Scroll 1 in Mahāparinirvāṇasūtra (Mahaparinirvana Sutra) 《大般涅槃經》 1
Scroll 40 in Mahāparinirvāṇasūtra (Mahaparinirvana Sutra) 《大般涅槃經》 1
Scroll 1 in Mahāparinirvāṇasūtra (Mahayana Mahaparinirvana sutra) 《大般涅槃經》 1
Scroll 36 in Mahāparinirvāṇasūtra (Mahayana Mahaparinirvana sutra) 《大般涅槃經》 1
Scroll 1 in Sūtra of the Great Vows of Kṣitigarbha Bodhisattva 《地藏菩薩本願經》 2
恩愛譬如不能 Scroll 7 in Yogacārabhūmi (Xiuxing Dao Di Jing) 《修行道地經》 1