NTI Reader
NTI Reader

胶 (膠) jiāo

jiāo noun glue / gum
Domain: Materials Science 材料科学

Contained in

胶囊胶卷胶片橡胶胶州胶合板塑胶强力胶胶质橡胶树胶结树胶黐胶胶水胶黏胶乳胶泥胶木乳胶胶带

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 52 9
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 73 9
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 14 8
Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 Scroll 4 7
Mahāmaṇivipulavimānaviśvasupratiṣṭhitaguhyaparamarahasyakalparājadhāraṇī (Dabao Guangbo Louge Shan Zhu Mimi Tuoluoni Jing) 《大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼經》 Scroll 2 6
Fo Shuo Jin Pi Luo Tongzi Weide Jing 《佛說金毘羅童子威德經》 Scroll 1 6
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 40 6
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 25 6
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 46 5
Susiddhikaramahātantrasādhanopāyikapaṭala (Su Xi Di Jie Luo Jing) 《蘇悉地羯羅經》 Scroll 1 5

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
胶香 膠香 膠香 The Lotus Sutra (Miaofa Lianhua Jing) 《妙法蓮華經》 Scroll 6 79
白胶 白膠 白膠香 He Bu Jin Guangming Jing 《合部金光明經》 Scroll 6 55
皮胶 皮膠 無用皮膠 Subāhuparipṛcchā (Miao Bi Pusa Suo Wen Jing) 《妙臂菩薩所問經》 Scroll 1 42
胡胶 鬍膠 機關與胡膠 Da Zhuangyan Lun Jing (Kalpanāmaṇḍitikā) 《大莊嚴論經》 Scroll 11 28
香胶 香膠 樹香膠香 Susiddhikaramahātantrasādhanopāyikapaṭala (Su Xi Di Jie Luo Jing) 《蘇悉地羯羅經》 Scroll 1 21
用胶 用膠 用膠香和酥護摩 Susiddhikaramahātantrasādhanopāyikapaṭala (Su Xi Di Jie Luo Jing) 《蘇悉地羯羅經》 Scroll 2 15
胶漆 膠漆 膠漆得其素 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 16 9
七胶 七膠 此七膠香 Susiddhikaramahātantrasādhanopāyikapaṭala (Su Xi Di Jie Luo Jing) 《蘇悉地羯羅經》 Scroll 1 9
胶作 膠作 爾時諸比丘尼用胡膠作男根 Mahīśāsakavinaya 《彌沙塞部和醯五分律》 Scroll 12 9
青胶 青膠 青膠是也 Mahāmaṇivipulavimānaviśvasupratiṣṭhitaguhyaparamarahasyakalparājadhāraṇī (Dabao Guangbo Louge Shan Zhu Mimi Tuoluoni Jing) 《大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼經》 Scroll 2 5